Partnerzy serwisu:
Przed rozstrzygnięciem postępowania do zamawiającego wpłynęły pisma od konkurencji wskazujące, iż prezes spółki tego wykonawcy posiada wysokie zadłużenie oraz informacje o nienależytym wykonaniu usług u innych zamawiających. Co powinien w tej sytuacji zrobić zamawiający?

Pytanie:

Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych z zastosowaniem procedury odwróconej. Wykonawca , którego oferta uplasowała się na pierwszej pozycji w rankingu ofert, po stosownym wezwaniu złożył wszystkie wymagane dokumenty (są one prawidłowe, potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Przed rozstrzygnięciem postępowania do zamawiającego wpłynęły pisma od konkurencji wskazujące, iż prezes spółki tego wykonawcy posiada wysokie zadłużenie oraz informacje o nienależytym wykonaniu usług u innych zamawiających. Co powinien w tej sytuacji zrobić zamawiający ?

Odpowiedź:

Jeśli w ocenie zamawiającego informacje uzyskane od konkurencji budzą uzasadnione wątpliwości co do faktycznej sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy , wówczas na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp powinien wezwać wykonawcę do złożenia aktualnych dokumentów. Zgodnie z interpretacją prezesa UZP złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny odzwierciedlać istniejący stan rzeczy tj. informacje (dane) aktualne już po wezwaniu w trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp .

Odnośnie do podejrzenia nienależytego wykonania przez wykonawcę zamówień u innych zamawiających, to z uwagi na złożoność przesłanki wykluczenia z tego powodu (art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) sugeruję wezwać wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający może również wystąpić do zamawiających, na rzecz których wykonawca rzekomo nienależycie świadczył usługi, z prośbą o udzielenie informacji w tym zakresie. Należy ich zapytać, czy w trakcie realizacji zamówień zaszły okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp. Jeśli okoliczności te potwierdzą się, wówczas zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia JEDZ w zakresie wykazania, czy i jakie środki przedsięwziął w celu dowiedzenia swojej rzetelności (zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp ).

Zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający , uwzględniając wagę i szczególne okoliczności jego czynu, za wystarczające uzna dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.