Partnerzy serwisu:
Co do zasady zamawiający może wszcząć i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, nie mając jeszcze zabezpieczonych środków na realizację zamówienia.

Pytanie: 

Prowadzimy postępowanie na zamówienie powyżej progu unijnego z prawem opcji. Zamówienie dzieli się na podstawowe i opcję 1 oraz 2. Na chwilę obecną nie wiemy, czy mamy środki na pokrycie ani zamówienia podstawowego ani opcji (obie oferty w zamówieniu podstawowym i opcjonalnym przekraczają nasz budżet). 

Otworzyliśmy już oferty i moglibyśmy wzywać do złożenia oświadczeń dotyczących przynależności do grup kapitałowych, jednak nie wiemy, czy znajdziemy pieniądze na zamówienie podstawowe czy będziemy musieli unieważnić postępowanie. Informacja, że otrzymamy środki, może pojawić się w ciągu 2 tygodni. Czy mogę rozpocząć czynności w postępowaniu i wezwać wykonawców do złożenia powyższych oświadczeń? Czy jest jakiś termin na dokonanie pierwszej czynności w procedurze? 

Jeżeli zdecydujemy się kontynuować postępowanie i tym samym zawrzeć później umowę czy możemy już w momencie rozpoczęcia czynności (np. wezwania do złożenia pierwszych oświadczeń) zdecydować się na pokrycie 80% wartości zamówienia podstawowego (w siwz mamy zapis, że gwarantujemy realizację zamówienia podstawowego na poziomie 80%)? Czy nie mając środków finansowych na 100% wartości zamówienia a jedynie na 80% (i tak może pozostać), wolno nam kontynuować postępowanie? Czy umowę podpisujemy wówczas na poziomie 80 czy 100% − zgodnie z ofertą z zastrzeżeniem realizacji 80%? 

Odpowiedź: 

Co do zasady zamawiający może wszcząć i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, nie mając jeszcze zabezpieczonych środków na realizację zamówienia. Jednak musi pamiętać, że niedopuszczalne jest zaciągnięcie zobowiązania, tj. zawarcie umowy w sytuacji nieposiadania środków finansowych na jej realizację. Zamawiający nie może podpisać umowy bez zabezpieczenia wynikających z niej zobowiązań finansowych, gdyż jest to zakazane z punktu widzenia przepisów o finansach publicznych. 

Jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. 

Renata Dzikowska 

Więcej na www.portalzp.pl