Partnerzy serwisu:
W sytuacji, gdy zamawiający wymagał od wykonawcy podania w treści oferty nazwy oraz producenta oferowanego produktu, brak wypełnienia dyspozycji zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty jako nieodpowiadającej treści siwz.

Pytanie:

Prowadzimy postępowanie na dostawę szczepionek. Wykonawca w formularzu cenowym w jednym z pakietów zapomniał napisać nazwy oraz producenta szczepionki. Wymagaliśmy wpisania tych informacji w jednej z kolumn w tabeli. Jednocześnie obok znajduje się opis przedmiotu zamówienia (tzn. opis wymaganej szczepionki). Pozostałe kolumny z ceną jednostkową, VAT i wartością pakietu wykonawca uzupełnił. Czy możemy uznać, że popełnił oczywistą omyłkę pisarską? Czy wolno nam wezwać go do uzupełnienia nazwy szczepionki?

Odpowiedź:

W sytuacji, gdy zamawiający wymagał od wykonawcy podania w treści oferty nazwy oraz producenta oferowanego produktu, brak wypełnienia dyspozycji zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty jako nieodpowiadającej treści siwz. Jeśli jednak nazwę i producenta szczepionki da się wywieść z innych – niż formularz cenowy – miejsc oferty, to należy ją uznać za prawidłową.

Ustawa Pzp stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę w sytuacji, gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Oznacza to, że zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę, w której nie można poprawić innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

Karol Jaworski

Więcej na Portal ZP