Partnerzy serwisu:
Otwarcie ofert nie stanowi czynności prawnej, a czynność faktyczną. Ma ona charakter jednokrotny i nie może być ponawiana w danym postępowaniu o zamówienie publiczne (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 października 2009 r.; sygn. akt KIO/UZP 1344/09).

Zamawiający zamierzał udzielić w trybie przetargu nieograniczonego zamówienie na zimowe oczyszczanie na terenie Warszawy. Jeden z wykonawców wniósł protest, a następnie odwołanie wobec czynności otwarcia ofert. Zarzucił zamawiającemu naruszenie zasad jawności postępowania oraz równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1, 2 i 4 ustawy Pzp). Wniósł o unieważnianie postępowania o udzielenie zamówienia w części dotyczącej rejonu I, alternatywnie o dokonanie oceny ofert z pominięciem oferty firmy X.

Wskazał, że podczas otwarcia ofert byli obecni przedstawiciele wykonawców, w tym prezes i pracownik firmy X. Podczas odczytywania cen z ofert nr 8 firmy X do publicznej wiadomości podana została jedynie cena dotycząca rejonu XI zamówienia. Kilkanaście minut po otwarciu ofert odwołujący się otrzymał od zamawiającego informacje, że podczas otwarcia ofert nie zostały podane pełne dane dotyczące oferty nr 8 złożonej przez firmę X na rejon I. Odwołujący się podniósł, że fakt skutecznego złożenia najkorzystniejszej cenowo oferty na rejon I przez firmę X jest niewątpliwy jedynie dla zamawiającego i firmy X. Natomiast pozostali uczestnicy nie mają pewności, czy w terminie składania ofert wpłynęła ofert firmy X na za rejon XI, czy też I oraz XI. Odwołujący wskazał na złamanie zasady udzielania zamówień publicznych, co jest również podstawą do stwierdzenia nieważności umowy (art. 146 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp).

Czy zamawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji?

Zamawiający oddalił protest. Przyznał, że doszło do naruszenia art. 86 ust. 4 ustawy Pzp polegającego na nieodczytaniu podczas otwarcia ofert ceny oferty złożonej przez firmę X dla części I zamówienia. Jednak w jego ocenie nie było to tożsame z naruszeniem zasady jawności postępowania oraz równego traktowania wykonawców, ponieważ nastąpiło niezwłoczne ujawnienie tej omyłki wszystkim wykonawcom, do których przesłano stosowne informacje wraz z kopią oferty firmy X, kilkanaście minut po otwarciu ofert. Zamawiający ocenił, że nie jest konieczne unieważnienie postępowania dla części I zamówienia, na tę część zamówienia bowiem firma X złożyła skutecznie ofertę najkorzystniejszą cenowo i niepodlegającą odrzuceniu. Protestujący wykonawca złożył odwołanie.

Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że w części I złożono 2 oferty, jedną odwołującego z ceną 15.669.421,89 zł, a drugą firma X z cena 12.983.183,99 zł. Jedynym kryterium wyboru ofert była cena, a zatem dopuszczenie do oceny oferty firmy X pozbawiło odwołującego się możliwości uzyskania zamówienia. Czynności zamawiającego spowodowały uszczerbek w interesie prawnym odwołującego wykonawcy w uzyskaniu zamówienia. Obowiązkiem zamawiającego jest zachowanie zasad prowadzenia postępowania na wszystkich jego etapach, przy dokonywaniu wszystkich wymaganych przepisami ustawy Pzp czynności.

Czynności otwarcia ofert nie można powtórzyć!

Czynność otwarcie ofert ma charakter jawny. W otwarciu ofert uczestniczyć mogą dowolne osoby i podmioty:

- przedstawiciele mediów,

- konkurencyjni wykonawcy niebędący uczestnikami danego postępowania oraz

- wszystkie zainteresowane osoby.

Czynność otwarcia ofert ma doniosłe znaczenia dla uczestników postępowania - pozwala wykonawcom na ustalenie kręgu podmiotów, z którymi konkurować będą o udzielenie zamówienia, oraz o potencjalnych szansach na uzyskanie zamówienia. Otwarcie ofert nie stanowi czynności prawnej, a czynność faktyczną. Ma ona charakter jednokrotny i ze swej natury nie może być ponawiana w danym postępowaniu.

W przedmiotowym postępowaniu niepodanie ceny oferty przystępującego w rejonie I miało istotne konsekwencje. Brak należytej staranności zamawiającego przy dokonywaniu czynności otwarcia ofert oraz przystępującego w postaci zaniechania publikacji korekty czynności zamawiającego nie mogą być w okolicznościach sporu usunięte bez naruszenia przywołanych zasad udzielania zamówień publicznych.

Naruszenie art. 86 ust. 4 ustawy Pzp prowadziło w tym postępowaniu do konfliktu między interesami zamawiającego, który chce dokonać wyboru oferty z najniższą ceną, oraz przystępującego, który najniższą cenę zaoferował, a koniecznością poszanowania zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. KIO orzekła, że w tym postępowaniu zaistniał obiektywny brak możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, a naruszenie przepisów i zasad prawa zamówień publicznych miało wpływ na wynik postępowania. Czynność otwarcia ofert nie może być ponowiona w postępowaniu. A zatem ziściła się przesłanka unieważnienia postępowania wskazana w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w związku z art. 146 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. KIO potwierdziła naruszenie art. 7 ust. 1 art. 8 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 i 4 ustawy Pzp.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1, 2 i 4, art. 146 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

www.portalzp.pl

 • Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

  Przetargi krok po kroku
  Łukasz Urbanek, prawnik, obecnie naczelnik Wydziału Zakupów w instytucji zamawiającej
  Jeżeli zamawiający ma wątpliwości do tego, kto złożył ofertę, powinien nie opierać się na dosłownym brzmieniu jej treści, lecz uwzględnić zamiar stron oraz cel złożenia oferty (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 listopada 2009 r.; sygn. akt KIO/UZP 1420/09).
 • Zamawiający zażądał dostaw konkretnego producenta - co na to KIO

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie główny specjalista ds. zamówień w instytucji zamawiającej
  Należy zawsze przeanalizować, czy określone sformułowania siwz, dotyczące np. przedmiotu zamówienia, nie są podyktowane koniecznością dokonania przez zamawiającego potrzebnego zakupu w ramach prowadzonej przez niego statutowej działalności (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 3 lutego 2009 r.; sygn. akt KIO/UZP 91/09, KIO/UZP 92/09).
 • Zamawiający nie może kumulować kar w umowie!

  Przetargi krok po kroku
  Klaudyna Saja
  Teza. Na skutek odstąpienia od umowy dochodzi do jej rozwiązania ze skutkiem wstecznym od momentu jej zawarcia, a strony zobowiązane są wzajemnie do zwrotu świadczeń. Oznacza to, że w razie odstąpienia od umowy żadna ze stron nie może dochodzić kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy, z tytułu wadliwości umowy. Zamawiający może jedynie dochodzić odszkodowań z tytułu konieczności odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 1 września 2009 r.; sygn. akt KIO/UZP 1070/09).
 • Zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Ustawodawca, w art. 93 ust.1 pkt.6 określił, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.