Partnerzy serwisu:
Pytanie: Po otwarciu (jedynej) oferty na zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (szkolenie dla archiwistów) wykonawca złożył oświadczenie zgodnie z art. 22 ustawy Pzp. Dodatkowo na potwierdzenie faktu posiadania wiedzy i doświadczenia miał wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził szkolenie dla min. 15 osób w zakresie archiwisty lub kursu archiwalnego I lub II stopnia (na stosownym załączniku do siwz). Wykonawca przedstawił załącznik, w którym wykazał doświadczenie w realizacji szkoleń dla pracowników biurowych, jednak był to załącznik z innego zamówienia (szkolenie dla pracowników biurowych), gdzie otwarcie ofert nastąpiło w dniu wczorajszym i składał na nie swoją ofertę. Czy na tym etapie postępowania (ocena formalna warunków udziału w postępowaniu) można zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie tej kwestii, czy nie nastąpiła tu zwykła omyłka techniczna wykonawcy?

Odpowiedź: Z treści pytania wynika, że przedmiotowy załącznik do oferty (wykaz wykonanych usług) de facto nie dotyczy prowadzonego postępowania. Należy go zatem potraktować jako dokument zawierający błędy i niepotwierdzający spełniania wymaganego warunku doświadczenia. Zamawiający powinien w tej sytuacji skorzystać z dyspozycji art. 26 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym na każdym etapie postępowania zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie ().

Obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dotyczy wszystkich dokumentów wskazanych w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, zaś oświadczenia lub dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu ().

Dokumenty te zostały skonkretyzowane w wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Należy do nich także wykaz usług na potwierdzenie wymaganego doświadczenia.

Zapamiętaj!

Artykuł 26 ust. 3 ustawy Pzp może znaleźć zastosowanie także w przypadku złożenia oświadczenia lub dokumentu, z których nie wynika potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu odnoszących się do samego wykonawcy, jak również oferowanych przez niego dostaw, usług lub robót budowlanych. Takie stanowisko zajęła również Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 30 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 04/08), stwierdzając w uzasadnieniu wyroku, że złożenie dokumentu wskazującego na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu stanowi wypełnienie przesłanek art. 26 ust. 3 Pzp. W takiej sytuacji uznać należy, że wykonawca nie złożył dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Autorka zastrzega, że treść odpowiedzi to jej prywatna opinia, a nie stanowisko UZP.

Odpowiedź udzielona: 25 czerwca 2010 r.

www.portalzp.pl

  • Błędne wyliczenie kwoty VAT - omyłka czy podstawa do odrzucenia oferty?

    Przetargi krok po kroku
    Małgorzata Niezgoda-Kamińska, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej
    Możliwe jest odrzucenie oferty w której wykonawca wpisał inna stawkę VAT niż określił to zamawiający, jednak doktryna i orzecznictwo nie są zgodne w tej kwestii