Partnerzy serwisu:
Jeśli wykonawca wykorzystuje pomoc publiczną zgodnie z przepisami prawa oraz jej przeznaczeniem, wówczas nie masz podstaw do odrzucenia jego oferty.

Pytanie

Dofinansowanie do osób niepełnosprawnych przez PFRON w założeniu ma rekompensować pracodawcom poniesione przez nich dodatkowe koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W rzeczywistości niektóre zakłady pracy chronionej stosują zasadę obniżania kosztów wynagrodzeń w kalkulacji cenowej swojej usługi, a tym samym stają się nieuczciwą konkurencją dla pracodawców nie korzystających z tego dofinansowania. Proszę o odpowiedź i podanie litery prawa, która reguluje tryb zasadności obniżania ceny rynkowej w kalkulacjach, o dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON. Czy dofinansowanie to można stosować jako dozwolony upust cenowy?

Odpowiedź

Jeśli wykonawca wykorzystuje pomoc publiczną zgodnie z przepisami prawa oraz jej przeznaczeniem, wówczas nie masz podstaw do odrzucenia jego oferty. Ustawa Pzp wprowadza zamknięty katalog ściśle określonych przesłanek odrzucenia oferty. Dokonanie czynności odrzucenia oferty, bez zaistnienia okoliczności sformułowanych w tych przesłankach, zapewne narazi Cię na wniesienie przez wykonawcę odwołania (i jego uwzględnienie przez organ odwoławczy).

Zobowiązany jesteś do odrzucenia oferty wykonawcy, m.in. jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Dokonując oceny ewentualnych wyjaśnień wykonawcy w zakresie "rażąco niskiej ceny", musisz, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, wziąć pod uwagę m.in. wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Tym samym w opisanym przez Ciebie przypadku, odrzucając ofertę w oparciu o powyżej wymienioną przesłankę, powinieneś wykazać, że wykonawca naruszył przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej przy ubieganiu się o udzielnie mu tej pomocy. Wydaje się, że w takim wypadku zasada ciężaru dowodu wskazana w art. 6 Kodeksu cywilnego nie będzie obowiązywać. Otóż jeżeli wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne, zobowiązany jesteś zawiadomić Prezesa UZP oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które w Twojej ocenie zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej. Ponadto wymóg ten istnieje, jeśli wykonawca w wyznaczonym przez Ciebie terminie nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem (art. 90 ust. 4 ustawy Pzp). A zatem to na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania się, że uzyskał pomoc publiczną zgodnie z prawem.

Odrębną kwestią pozostaje ocena wykorzystywania pomocy publicznej skierowanej do pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej. Często nagłaśniane nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków przekazanych przez PFRON powinny być przyczynkiem do uszczelnienia systemu udzielania pomocy publicznej dla prawodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Nie powinno to jednak prowadzić do ich eliminacji z systemu zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1, art. 90 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.); ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 95, poz. 404 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 25 czerwca 2010 r.

www.portalzp.pl