Partnerzy serwisu:
Jeśli wykonawca wykorzystuje pomoc publiczną zgodnie z przepisami prawa oraz jej przeznaczeniem, wówczas nie masz podstaw do odrzucenia jego oferty.

Pytanie

Dofinansowanie do osób niepełnosprawnych przez PFRON w założeniu ma rekompensować pracodawcom poniesione przez nich dodatkowe koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W rzeczywistości niektóre zakłady pracy chronionej stosują zasadę obniżania kosztów wynagrodzeń w kalkulacji cenowej swojej usługi, a tym samym stają się nieuczciwą konkurencją dla pracodawców nie korzystających z tego dofinansowania. Proszę o odpowiedź i podanie litery prawa, która reguluje tryb zasadności obniżania ceny rynkowej w kalkulacjach, o dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON. Czy dofinansowanie to można stosować jako dozwolony upust cenowy?

Odpowiedź

Jeśli wykonawca wykorzystuje pomoc publiczną zgodnie z przepisami prawa oraz jej przeznaczeniem, wówczas nie masz podstaw do odrzucenia jego oferty. Ustawa Pzp wprowadza zamknięty katalog ściśle określonych przesłanek odrzucenia oferty. Dokonanie czynności odrzucenia oferty, bez zaistnienia okoliczności sformułowanych w tych przesłankach, zapewne narazi Cię na wniesienie przez wykonawcę odwołania (i jego uwzględnienie przez organ odwoławczy).

Zobowiązany jesteś do odrzucenia oferty wykonawcy, m.in. jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Dokonując oceny ewentualnych wyjaśnień wykonawcy w zakresie "rażąco niskiej ceny", musisz, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, wziąć pod uwagę m.in. wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Tym samym w opisanym przez Ciebie przypadku, odrzucając ofertę w oparciu o powyżej wymienioną przesłankę, powinieneś wykazać, że wykonawca naruszył przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej przy ubieganiu się o udzielnie mu tej pomocy. Wydaje się, że w takim wypadku zasada ciężaru dowodu wskazana w art. 6 Kodeksu cywilnego nie będzie obowiązywać. Otóż jeżeli wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne, zobowiązany jesteś zawiadomić Prezesa UZP oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które w Twojej ocenie zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej. Ponadto wymóg ten istnieje, jeśli wykonawca w wyznaczonym przez Ciebie terminie nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem (art. 90 ust. 4 ustawy Pzp). A zatem to na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania się, że uzyskał pomoc publiczną zgodnie z prawem.

Odrębną kwestią pozostaje ocena wykorzystywania pomocy publicznej skierowanej do pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej. Często nagłaśniane nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków przekazanych przez PFRON powinny być przyczynkiem do uszczelnienia systemu udzielania pomocy publicznej dla prawodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Nie powinno to jednak prowadzić do ich eliminacji z systemu zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1, art. 90 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.); ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 95, poz. 404 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 25 czerwca 2010 r.

www.portalzp.pl

 • Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska *
  Podanie przez wykonawcę błędnej stawki VAT stanowi uzasadnienie uprawniające do odrzucenia oferty. Zamawiający po zrealizowaniu umowy musi rozliczyć się z wykonawcą, co w przypadku nieprawidłowej stawki podatkowej jest niezmiernie kłopotliwe.
 • Konsekwencje zmiany stawki VAT dla wykonawców zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Z dniem 1 stycznia 2011 rząd planuje podniesienie stawek podatku VAT. Wejście w życie przepisów o zmianie stawek podatku VAT powinno zostać odpowiednio uwzględnione w przetargach, które są obecnie ogłaszane a dotyczą dostaw, usług lub robót budowlanych realizowanych w 2011 roku
 • Błędne wyliczenie kwoty VAT - omyłka czy podstawa do odrzucenia oferty?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej
  Możliwe jest odrzucenie oferty w której wykonawca wpisał inna stawkę VAT niż określił to zamawiający, jednak doktryna i orzecznictwo nie są zgodne w tej kwestii
 • Czy kosztorys ofertowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa ?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Czy wykonawca ma prawo zastrzec kosztorys ofertowy, a jeżeli jest to działanie bezprawne to czy należy odrzucić wykonawcę, czy też możliwe jest np. wezwanie wykonawcy do złożenia kosztorysu pozbawionego klauzuli zastrzeżone ?