Partnerzy serwisu:
Na zamawiającym spoczywa obowiązek określenia wartości szacunkowej danego zamówienia. W przypadku gdyby zamówieniem objęte było jedynie udzielenie promesy kredytowej, wartość zamówienia nie byłaby możliwa do oszacowania.

Pytanie

W jakim trybie należy przeprowadzić postępowanie o udzielenie promesy bankowej? Czy w postępowaniu o udzielenie promesy można nie stosować ustawy Pzp (art. 4 pkt 8), czy należy przeprowadzić postępowanie przetargowe? Czy można przeprowadzić postępowanie przetargowe o udzielenie promesy oraz o udzielenie kredytu bankowego oddzielnie, czy razem w jednym postępowaniu?

Odpowiedź

Postępowania o udzielenie promesy i o udzielenie kredytu powinieneś połączyć i przeprowadzić w jednym postępowaniu, najlepiej w trybie przetargu nieograniczonego. Wartości samej promesy nie oszacujesz. W sytuacji gdy przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie promesy udzielenia kredytu oraz udzielenie kredytu bankowego i jego obsługa, zamawiający powinien ogłosić jedno postępowanie. Zważyć bowiem należy, że na zamawiającym spoczywa obowiązek określenia wartości szacunkowej danego zamówienia. W przypadku gdyby zamówieniem objęte było jedynie udzielenie promesy kredytowej, wartość zamówienia nie byłaby możliwa do oszacowania, ponieważ wynika ona z kosztów kredytowych, w szczególności takich jak marża bankowa i odsetki.

Zamówienie tylko na promesę uniemożliwiłoby udzielenie zamówienia na kredyt

Ponadto rozdzielenie tych zamówień skutkowałoby brakiem możliwości zastosowania procedur innych niż zamówienie z wolnej ręki w celu wyboru wykonawcy, który stosownie do złożonej promesy udzieliłby zamówienia publicznego na kredyt. Tymczasem wśród przesłanek warunkujących zastosowanie trybu z wolnej ręki brak odpowiedniego zapisu.

W celu udzielenia niniejszego zamówienia publicznego najbardziej uzasadniony będzie zatem wybór trybu przetargu nieograniczonego, który jako tryb konkurencyjny umożliwia dotarcie do nieograniczonej liczby potencjalnych wykonawców. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że usługi bankowe ustawodawca zaliczył do usług o charakterze priorytetowym.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2, art. 39, art. 67 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w Prawie zamówień publicznych.

www.portalzp.pl