Partnerzy serwisu:
Organizatorem przetargu jest: Uniwersytet Morski w Gdyni ul. Morska 81 - 87 81-225 Gdynia

1.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest

wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

2.       Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na rachunek Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

nr 23 1140 1153 0000 2235 4300 1092

3.       Cena wywoławcza wynosi:

a.       Lokal nr 1: 4 406,36 zł (cztery tys. czterysta sześć zł 36/100)

b.       Lokal nr 2: 2 382,36 zł ( dwa tys. trzysta osiemdziesiąt dwa zł 36/100)

4.       Oferty przetargowe należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„ Przetarg pisemny nieograniczonego na wynajem pomieszczenia usługowego nr 1 znajdującego się  w budynku Centrum Sportu i Rekreacji UMG w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 – NIE OTWIERAĆ!"

i/lub

„ Przetarg pisemny nieograniczonego na wynajem pomieszczenia usługowego nr 2 znajdującego się  w budynku Centrum Sportu i Rekreacji UMG w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 – NIE OTWIERAĆ!"

w siedzibie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81 - 87, 81-225 Gdynia

w Biurze Kanclerza budynek F pokój 228, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2024 r. godzina 9:00 (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2024 r. o godzinie 12:00.

Więcej informacji pod adresem:

https://bip.umg.edu.pl/wynajem ( BIP UMG)

Ogłoszenie płatne Uniwersytetu Morskiego w Gdyni