Ogłoszenia o przetargach na elektronicznej tablicy ogłoszeń

Marek Okniński
30.09.2013 , aktualizacja: 30.09.2013 11:30
A A A
Kluczową przesłanką warunkującą dopuszczalność publikacji ogłoszenia jest zapewnienie przez zamawiającego nielimitowanej dostępności, czego skutkiem jest umożliwienie swobodnego przeglądania informacji przez osoby niebędące pracownikami zamawiającego.
Zamawiający zobowiązany jest do zamieszczenia ogłoszeń o prowadzonych przetargach na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie. Przepisy nie uniemożliwiają wykorzystania elektronicznej tablicy lub tzw. info kiosków.

Ważne aby funkcjonalność elektronicznych urządzeń informacyjnych zapewniały dostęp do ogłoszeń i zakresu informacji w stopniu, co najmniej równym publikacji ogłoszeń w wersji papierowej.

Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga, aby ogłoszenie o przetargu było opublikowane między innymi na tablicy ogłoszeń w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

Miejscem powszechnie dostępnym jest miejsce, do którego osoby niebędące pracownikami zamawiającego mają swobodny dostęp, tj. bez przepustek, pozwoleń, haseł dostępu oraz opłat itp., oraz w którym mogą zapoznać się bezpośrednio z treścią ogłoszenia o przetargu.

Próg 14.000 przestanie obowiązywać. Przeczytaj o planowanych zmianach >>

Ustawodawca nie określa w sposób bezwzględny metody zamieszczenia wskazanych wyżej informacji w siedzibie zamawiającego, koncentrując się jedynie na zapewnieniu wszystkim podmiotom zainteresowanym (nie tylko wykonawcom) nieskrępowanego dostępu do ich treści. Urząd Zamówień Publicznych podkreśla, iż w praktyce powyższe dyspozycje są realizowane przez zamawiających w drodze zamieszczenia ogłoszenia czy zmian w jego treści w siedzibie zamawiającego na tzw. tablicy ogłoszeń. Jednakże w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych powyższa praktyka nie przekreśla możliwości zamieszczenia wskazanych powyżej informacji w publicznie dostępnym miejscu w siedzibie zamawiającego w inny sposób, np. poprzez upublicznienie ogłoszenia za pośrednictwem ogólnie dostępnej elektronicznej tablicy informacyjnej, oznaczonej jako miejsce publikacji ogłoszeń i innych informacji o czynnościach podejmowanych przez zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Przetargi, zamówienia publiczne - zobacz najnowsze ogłoszenia >>

W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych, jeżeli przyjęty przez zamawiającego sposób zamieszczenia wskazanych powyżej informacji w jego siedzibie nie będzie prowadził do ograniczeń w zakresie dostępu do nich dla wszystkich zainteresowanych, a w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego znajdzie się również czytelna informacja o miejscu publikacji informacji na sterowanej elektronicznie tablicy informacyjnej, można uznać go za spełniający warunek zamieszczenia ogłoszenia w stopniu wymaganym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jako kluczową przesłankę warunkującą dopuszczalność publikacji ogłoszenia stanowi zapewnienie przez zamawiającego jej nielimitowanej dostępności (przez co należy rozumieć: brak opłat za korzystanie oraz brak haseł), czego skutkiem jest umożliwienie swobodnego przeglądania informacji przez osoby niebędące pracownikami zamawiającego. Ponadto, elektroniczna tablica informacyjna powinna znajdować się w specjalnie wydzielonym miejscu w siedzibie zamawiającego, które powinno być oznaczone w sposób jasny i czytelny.