Zmiana zasad uzupełniania dokumentów.

Marek Okniński
31.01.2008 , aktualizacja: 30.10.2008 00:00
A A A
Przetarg

Przetarg

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest do wezwania wykonawcy, który nie złożył w ofercie wymaganych dokumentów lub który złożył dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
Treść tekstu nie odpowiada zapisom obowiązującej od 24 paźdzernika 2008 r. nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Aktualny tekst: Uzupełnianie dokumentów według nowych zasadPrzedłożone dokumenty muszą potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełniania oświadczeń lub dokumentów.

Interpretacja zasad stosowania wskazanego powyżej przepisu od początku jego uchwalenia budziła wśród osób zajmujących się stosowaniem ustawy liczne kontrowersje

i wątpliwości, co do sposobu jego praktycznego realizowania. Zgłaszane wątpliwości dotyczyły sytuacji w której dokument mający potwierdzać spełnianie warunku został dołączony do oferty, ale analiza jego treści dokonana przez zamawiającego w ramach oceny złożonych ofert wykazała, że nie potwierdza on spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

W praktyce udzielania zamówień publicznych zarówno zamawiający jak

i wykonawcy startujący w przetargu nie byli pewni jak prawidłowo stosować normę wyrażoną w art. 26 ust. 3 przykładowo w sytuacji gdy warunkiem udziału w postępowaniu było wykonanie w okresie ostatnich trzech lat od daty wszczęcia postępowania co najmniej trzech dostaw minimum 50 zestawów komputerowych a z załączonych do oferty poprawnie sporządzonych dokumentów wynikało, że wykonawca zrealizował wyłącznie dostawy obejmujące mniejszą ilość zestawów komputerowych - w tego rodzaju przypadkach zamawiający stawał przed dylematem:

- czy wykluczyć wykonawcę z udziału z postępowaniu, gdyż nie spełnia określonego warunku udziału w postępowaniu (co wynikało z analizy dokumentów przedłożonych w ofercie),

- czy może wezwać wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 PZP do uzupełnienia oferty.

Utrwalana w ostatnim okresie linia orzecznicza Zespołów Arbitrów rozpatrujących wniesione w tego typu sytuacjach odwołania reprezentowała pogląd, że skoro do oferty załączono wymagane dokumenty (i są one prawidłowo sporządzone - nie zawierają błędów) to nie ma podstaw do wzywania wykonawcy aby uzupełniał złożoną ofertę.

Konsekwencją tego podejścia było wykluczanie wykonawcy bez stosowania procedury zawartej w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wraz ze zmianą systemu rozpatrywania odwołań - powołanie członków Krajowej Izby Odwoławczej - zmieniła się również interpretacja zasad stosowania art. 26 ust. 3 PZP.

Obecnie interpretacja celowościowa stosowania art. 26 ust. 3 PZP ewoluuje

w kierunku dopuszczenia możliwości wezwania wykonawcy jeżeli z załączonych do oferty dokumentów nie wynika, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego.

Zapamiętaj.

Jeżeli w ocenie zamawiającego dokument załączany do oferty nie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu, to należy uznać że nie został złożony

a zatem zamawiający powinien wezwać wykonawcę do przedstawienia nowego dokumentu.

Praktyczne znaczenie nowej interpretacji.

Wskazane powyżej nowe podejście do zasad stosowania art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ma istotne znaczenie dla wykonawców startujących w przetargach publicznych.

W sytuacji przedstawionej w powyższym przykładzie możliwe będzie w przypadku gdy zamawiający stwierdzi na podstawie zawartych w ofercie dokumentów, że wykonawca nie zrealizował dostawy wymaganych 50 zestawów komputerowych wezwanie wykonawcy do przedłożenia nowych dokumentów.

Wykonawca w odpowiedzi na otrzymane wezwanie może w terminie wyznaczonym w wezwaniu wykazać inne dostawy niż uprzednio przedstawione w złożonej ofercie przetargowej. Jeżeli z nowo przedstawionych dokumentów będzie wynikało, iż wykonawca spełnia warunki, nie będzie możliwe podjęcie decyzji o wykluczeniu z udziału przetargu.

Wykluczenie wykonawcy spowoduje dopiero przedłożenie dokumentów,

w odpowiedzi na otrzymane wezwanie, z których nadal nie będzie wynikało, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)