Zdolność kredytowa wykonawcy

Marek Okniński
21.09.2009 , aktualizacja: 07.12.2010 14:20
A A A
Zamawiający ustalając w przetargu warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest określić minimalną wysokość środków finansowych jakimi musi wykazać się wykonawca.
Wykonawcy ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego muszą między innymi złożyć oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (wymóg zawarty w art. 22 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych). Jeżeli wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zobowiązany jest żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w tym odnoszących się do sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy.

Katalog dokumentów na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy jakich może zażądać zamawiający określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty musza być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.). Na podstawie wskazanego rozporządzenia w celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

3) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Wskazane rozporządzenie nie określa jednak zasad ustalania kwot jakie potwierdzą wiarygodność wykonawcy w odniesieniu do realizacji konkretnego zamówienia.

Zapamiętaj!

Określając warunek dotyczący zdolności kredytowej wykonawcy zamawiający musi określić wysokość minimalnej kwoty jaką wykonawca powinien posiadać na rachunku lub jego zdolność kredytową. Brak określenia kwoty prowadzić będzie do unieważnienia postępowania, co potwierdza np. wyrok zespołu arbitrów z dnia 27 lutego 2007 r. sygn. akt. UZP/ZO/0-175/2007).

Zamawiający ustalając warunki udziału w postępowaniu odnoszące się do wiarygodności finansowej wykonawcy powinien brać pod uwagę przede wszystkim wartość udzielanego zamówienia oraz harmonogram jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem płatności za wykonane etapy zamówienia. Stawiane warunki powinny być określone w takiej wysokości aby wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi wystarczającymi na sfinansowanie tej części zamówienia, która jest realizowana przed otrzymaniem pierwszych płatności od zamawiającego.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty musza być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.).

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).