Kiedy możliwa jest zmiana umowy?

Andrzela Gawrońska-Baran
26.08.2013 12:41
A A A
Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego jest dopuszczalna w dwóch przypadkach.

Pytanie

Zamawiający zawarł z wykonawcą umowę na wykonanie nawierzchni z asfaltu. W siwz inwestor wymagał realizacji co najmniej dwóch zadań polegających na wykonaniu nawierzchni (z kostki betonowej lub mieszanki bitumicznej) o powierzchni nie mniejszej niż 2 000 m2 każda (nie można łączyć większej ilości zadań celem uzyskania wymaganej powierzchni). W dokumentacji technicznej jest mowa o nawierzchni asfaltowej. Czy w trakcie trwania umowy można zmienić materiał z asfaltu na kostkę brukową? Uzasadnione jest to częstymi awariami sieci wodociągowej w tym miejscu i lepiej żeby nawierzchnia była wykonana z kostki.

Odpowiedź

W przedmiotowym przypadku trzeba mieć na uwadze zwłaszcza art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, który zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego jest zatem dopuszczalna w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy zmiany umowy mają charakter nieistotny w stosunku do treści oferty. Po drugie, gdy zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz oraz określił warunki takiej zmiany.

Istotne zmiany umowy

Ocena dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonywana jest więc zawsze w świetle treści oferty. Kryterium "istotności zmian" oznacza konieczność zbadania i porównania treści stosunku prawnego (umowy) uwzględniającego proponowane zmiany w stosunku do treści oferty wykonawcy. Jeżeli zatem wprowadzenie proponowanych zmian do umowy spowoduje, iż zobowiązanie wykonawcy będzie odbiegać istotnie od zobowiązania zawartego w ofercie to wówczas należy uznać, iż takie zmiany są objęte zakazem wynikającym z art. 144 ust. 1 Pzp. Duże znaczenie ma tu bowiem także art. 140 ust. 1 Pzp wskazujący, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Ważne

Biorąc pod uwagę powyższe oraz okoliczności związane z ewentualną zmianą asfaltu na kostkę brukową w mojej ocenie taka zmiana (zmiana główna przedmiotu zamówienia) jest objęta zakazem z art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Ma charakter istotny, a jak zakładam nie została przewidziana ani w ogłoszeniu ani w siwz (abstrahując od oceny czy w ogóle byłoby to dopuszczalne).

Podstawa prawna: art. 140 ust. 1 i art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne