Wpisanie złej daty w formularzu oferty - oczywista omyłka pisarska?

Daniel Szczęsny
04.08.2014 14:15
A A A
Wpisanie złej daty może zostać zakwalifikowana jako oczywista omyłka pisarska.

Wpisanie złej daty może zostać zakwalifikowana jako oczywista omyłka pisarska. (Fot. Shutterstock)

Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części.

Pytanie

Wykonawca wpisał złą datę w formularzu oferty. Postępowanie zostało ogłoszone w czerwcu, a wykonawca wpisał kwietniową datę. Czy można to zakwalifikować jako oczywistą omyłkę pisarską?

Odpowiedź

Wpisanie złej daty może zostać zakwalifikowana jako oczywista omyłka pisarska.

Zgodność oferty z siwz

Oceniając zgodność oferty z treścią siwz, należy uwzględnić całą treść oferty. Jeżeli w wyniku analizy oraz z kontekstu postanowień oferty będzie wynikało, że treść oferty nie odpowiada siwz, oferta będzie podlegała odrzuceniu. Wyjątkiem od tej zasady jest okoliczność wystąpienia w ofercie omyłek, które zamawiający może poprawić i w ten sposób uznać, że oferta jest zgodna z treścią siwz. Ustawa Prawo zamówień publicznych zezwala zamawiającemu na poprawienie w ofercie następujących omyłek:

1. oczywistych pisarskich ,

2. oczywistych rachunkowych ,

3. innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty (art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części.

Błędna data jest omyłką pisarską

Oczywiście bez dokładnego obejrzenia dokumentów trudno jednoznacznie ocenić, z jaką mamy do czynienia omyłką. Z opisu jednak wydaje się, że opisana w pytaniu omyłka ma charakter omyłki pisarskiej. Pomimo, że nie ma w tym przypadku mylnej pisowni wyrazu, czy błędu gramatycznego, to w sytuacji kiedy termin wszczęcie postępowania nastąpił w czerwcu, a wykonawca w formularzu ofertowym określił datę na kwiecień można uznać, że doszło do omyłki pisarskiej w tym zakresie. Zgodnie z orzecznictwem oczywista omyłka pisarska jest zwykle wynikiem przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego, nigdy zaś uchybienia merytorycznego.

Poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej zawsze będzie skutkowało zmianą treści oferty, ale należy pamiętać, że będzie to zmiana jedynie w znaczeniu technicznym, nie zaś merytorycznym (wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 21 maja 2008 r.; sygn. akt XII Ga 151/08).

Omawiana omyłka zapewne jest widoczna i polega na nieodpowiednim oznaczeniu miesiąca. Zapewne była wynikiem przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego, a nie uchybienia merytorycznego.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 26 ust. 2a, art. 87 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.); rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231). www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne