Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do poprawienia innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze siwz niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Pytanie

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, a wynagrodzenie to cena ryczałtowa. Zamawiający zażądał załączenia do formularza oferty harmonogramu rzeczowo-finansowego i napisał w siwz, że cena oferty ma być zgodna z ceną wynikającą z tego harmonogramu. W jednym z punktów harmonogramu został wpisany element, wynikający z projektu, ale nieobjęty zakresem robót. Żaden z wykonawców nie zadał pytania o tą rozbieżność, ale jeden z nich nie wycenił go powołując się na zapis siwz, pozostali wycenili tę pozycję. Czy zamawiający powinien zignorować błąd w harmonogramie, czy też poprawić jako inną omyłkę?

Odpowiedź

Rozstrzygając zaistniałą sytuację, zamawiający powinien uznać za wiążące zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków odnoszące się do przedmiotu zamówienia i jego zakresu. Jeżeli w sposób nie budzący wątpliwości wynika z nich, że wskazana w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycja została tam omyłkowo wpisana przez zamawiającego i nie jest objęta zakresem robót, to jej wycenę dokonaną przez wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uznać należy za omyłkę.

Poprawianie omyłek

Możliwość poprawienia omyłki przez zamawiającego należy rozważyć na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), który obliguje zamawiającego do poprawienia innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

W ofertach wykonawców, którzy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dokonanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oszacowali niniejszą pozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego, należy dokonać poprawek polegających na umniejszeniu podanej ceny ofertowej o wartość przedmiotowej wyceny. Poprawki dotyczyć będą ceny wskazanej w w/wym. harmonogramie oraz w formularzu ofertowym. Zapisałeś się już na newsletter? Co wtorek porcja najnowszych informacji na Twojej skrzynce!

Uwaga!

Poprawienie przedmiotowych omyłek, biorąc pod uwagę udział wartościowy błędnie wskazanej pozycji harmonogramu w cenie za zrealizowanie całego przedmiotu niniejszego zamówienia nie spowoduje istotnych zmian w treści ofert tych wykonawców i pozwoli zamawiającemu zachować zasadę uczciwej konkurencji na etapie oceny ofert, do czego zobowiązuje go uregulowanie zawarte w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1, art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl