Partnerzy serwisu:
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych kryteria oceny ofert muszą odnosić się do przedmiotu zamówienia i nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy w szczególności...

Pytanie

Zamawiający kupuje sprzęt, który dostępny jest tylko poza granicami RP. Czy może jako jedno z kryteriów oceny ofert przyjąć "wsparcie techniczne w języku polskim"?

Odpowiedź

Zaproponowane kryterium "wsparcie techniczne w języku polskim" w przypadku przedmiotu zamówienia jakim jest dostawa sprzętu może bez przeszkód stanowić jedno z kryteriów oceny ofert, gdyż jest z nim związane i nie odnosi się do właściwości wykonawcy. Każdy z wykonawców składających ofertę, w ramach chęci uzyskania wyższej punktacji swojej oferty, jest w stanie zorganizować przedmiotowe wsparcie, uwzględniając je w cenie oferty.

Kryteria oceny ofert

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych kryteria oceny ofert muszą odnosić się do przedmiotu zamówienia i nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy (w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej). Jako przykładowe kryteria ustawodawca wymienia:

- jakość,

- funkcjonalność,

- parametry techniczne,

- zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko,

- koszty eksploatacji,

- serwis oraz termin wykonania zamówienia.

Oznacza to, że zamawiający uprawniony jest przyjąć również inne kryteria, byleby związane były z przedmiotem zamówienia.

Uwaga!

Rozważenia wymaga również czy w ramach opisu przedmiotu zamówienia nie wprowadzić dla wykonawcy obowiązku zapewnienia wsparcia technicznego w języku polskim. Takie rozwiązanie wydaje się korzystne dla zamawiającego, gdyż wówczas oferty będzie mógł poddać ocenie tylko pod kątem ceny i ewentualnie parametrów technicznych oferowanego sprzętu, a jednocześnie zagwarantować sobie żądane wsparcie.

Podstawa prawna: art. 91 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl