Partnerzy serwisu:
Okres gwarancyjny może ulec przedłużeniu. Z przedłużeniem terminu gwarancji można mieć do czynienia wtedy, gdy miały miejsce nieistotne naprawy rzeczy.

Pytanie

Do zamawiającego wpłynęło zapytanie do siwz następującej treści: "Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy okres gwarancji ulega przedłużeniu w przypadku, gdy na skutek wad nie ma możliwości korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zaś w przypadku wad niemających wpływu na użytkowanie, bieg gwarancji nie ulega zatrzymaniu."

Czy powyższy zapis jest prawidłowy w świetle obowiązujących przepisów? Jakie rodzi skutki prawne? W siwz nie mamy zawartego takiego zapisu, czy warto byłoby go umieścić?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Przedłużenie terminu gwarancji

Z przedłużeniem terminu gwarancji można mieć do czynienia wtedy, gdy miały miejsce nieistotne naprawy rzeczy. Cały założony okres gwarancyjny jest postawiony do dyspozycji zamawiającego, a zatem odpowiedzialność obejmuje wady ujawnione choćby w ostatnim dniu tego okresu, które reklamować można później. Ponadto okres gwarancyjny może ulec przedłużeniu w razie przeszkód lub niemożności użytkowania.

Niezależnie od postanowień zawartych w dokumencie gwarancyjnym, w razie ujawnienia się w rzeczy wad nieistotnych bądź też w razie zaistnienia innej przeszkody, wskutek której kupujący nie mógł z rzeczy korzystać (z wyłączeniem jednak sytuacji, w których rzecz poddano naprawom o charakterze istotnym bądź też rzecz wymieniono), termin gwarancji ulegnie więc przedłużeniu o okres, w ciągu którego kupujący nie mógł z niej korzystać.

Podstawa prawna: art. 581 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) www.portalzp.pl