Kiedy możesz żądać wyjaśnień od wykonawcy postępowania o zamówienie publiczne?

Małgorzata Niezgoda-Kamińsk, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej
26.04.2010 15:39
A A A
Pytanie: Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przedstawił wykaz wykonanych robót budowlanych na potwierdzenie warunku posiadania doświadczenia. Dwie z przedstawionych referencji są wystawione na wykonawcę, natomiast trzecia potwierdza wykonanie zamówienia przez inną firmę. Adresy firm są takie same. Czy należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu czy też uznać, iż spełnia warunek doświadczenia?

Odpowiedź

Jeśli masz wątpliwości, wezwij wykonawcę do udzielenia wyjaśnień. Powinieneś ustalić, czy wykonawca, który złożył Ci ofertę, ma prawo posługiwać się doświadczeniem zdobytym przez inną firmę.

Wyjaśnienie: Kodeks cywilny w art. 551 wskazuje, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej i obejmuje w szczególności:

- oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

- własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

- prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

- wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

- koncesje, licencje i zezwolenia;

- patenty i inne prawa własności przemysłowej;

- majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

- tajemnice przedsiębiorstwa;

- księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Przyjmuje się, że renoma, klienci, doświadczenie, know-how są indywidualnym dorobkiem przedsiębiorstwa, bez którego nie mogłoby ono funkcjonować. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą wykonawcy ma prawo do korzystania z renomy, referencji innej firmy, to powinieneś uznać takie referencje.

Ustawa Pzp zezwala zamawiającym w toku badania i oceny ofert żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wezwij w związku z tym wykonawcę do udzielenia wyjaśnień w kwestii podstawy korzystania z referencji tamtego drugiego podmiotu. Będziesz wówczas miał podstawę do stwierdzenia, czy tamta osoba fizyczna nie wniosła poprzedniego przedsiębiorstwa aportem do jakiejś spółki lub zbyła je w inny sposób, czy też może dalej korzystać z jego referencji. Jeśli okaże się, że wykonawca nie może korzystać ze wszystkich referencji, to wezwij go wówczas do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Podstawa prawna:

- art. 26 ust. 3, art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.),

- art. 551 i art. 552 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93).

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne