Poprawne szacowanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Łukasz Urbanek *
26.04.2010 15:52
A A A
W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest jednocześnie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (zaprojektuj i wykonaj), konieczne będzie sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego. Służy on do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Pytanie

Czy opracowanie koncepcji na adaptację istniejącego budynku (przewidywana wartość zamówienia poniżej 14.000 euro), sporządzenie kosztorysu i roboty budowlane muszę potraktować jako całą wartość zamówienia? Czy mogę to rozpatrywać w aspekcie każdej części?

Odpowiedź

W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest jednocześnie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (zaprojektuj i wykonaj), konieczne będzie sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego. Służy on do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. W takim przypadku wartością Twojego zamówienia będzie łączna wartość projektu i prac budowlanych. I tu właśnie zachodzi przypadek wliczania wartości prac projektowych do wartości robót budowlanych.

Wyjaśnienie

Do wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane co do zasady nie należy wliczać wartości dokumentacji projektowej. Chyba że zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych stanowi jeden łączny przedmiot zamówienia, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy Pzp wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

- kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

- planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Sporządzając szacunek wartości zamówienia, zgodnie z art. 32 ustawy Pzp, pamiętaj, że musisz go dokonać z należytą starannością. Jest to staranność ogólnie wymagana w stosunkach danego rodzaju (art. 355 § 1 kc). W Twoim przypadku jest to dokonanie właściwego szacunku wartości zamówienia. Właściwego, czyli wynikającego z opracowanego przez fachowca kosztorysu inwestorskiego lub programu funkcjonalno-użytkowego. Jeśli nie posiadasz programu funkcjonalno-użytkowego i wartość prac budowlanych zostaje określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, wtedy będą to dwa oddzielne zamówienia (na projekt i na roboty). Wtedy wartość projektu stanowi zupełnie odrębną wartość od wartości szacunkowej prac budowlanych i nie należy ich sumować.

Podstawa prawna:

- art. 32, art. 33 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 226, poz. 1655),

- rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 ze zm.).

www.portalzp.pl

* Autor jest prawnikiem, obecnie naczelnikiem Wydziału Zakupów w instytucji zamawiającej.

Zobacz także
Ogłoszenia różne