Partnerzy serwisu:
Każde zamówienie publiczne o wartości powyżej równowartości kwoty 14.000 euro może być udzielone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

Pytanie

Chcielibyśmy zakupić urządzenie za granicą. Koszt tego urządzenia wynosi 900 000 zł. W jakim z trybów udzielić tego zamówienia?

Odpowiedź

Każde zamówienie publiczne o wartości powyżej równowartości kwoty 14.000 euro może być udzielone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, trybami podstawowymi, które mogą być zastosowane w celu udzielenie każdego zamówienia publicznego są przetarg nieograniczony i ograniczony.

Wyjaśnienie

Tryby te w sposób najpełniejszy urzeczywistniają konkurencyjność wykonawców ubiegających się o zamówienie. A zatem wszystkie zamówienia publiczne mogą być realizowane w przedmiotowych trybach bez względu na przedmiot zamówienia, jak również niezależnie od spełnienia jakichkolwiek innych przesłanek. W stosunku do pozostałych trybów ustawowych, np. zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, możliwość ich zastosowania uzależniona jest od spełnienia wyznaczonych przez ustawę Pzp przesłanek. Dostawa przedmiotu zamówienia, bez względu na kraj pochodzenia (siedzibę) producenta, jego specyfikę i właściwości, może nastąpić zarówno na skutek wybrania oferty złożonej w przetargu nieograniczonym, jak i ograniczonym (wybór trybu należy wyłącznie do zamawiającego).

W obu ww. trybach obowiązkiem zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób:

- jednoznaczny,

- wyczerpujący,

- za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,

- uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Jednocześnie należy pamiętać, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, np. poprzez wskazanie określonego producenta, podobnie jak i niedopuszczalne jest określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób ograniczający konkurencję.

Orzeczenie: Wskazanie na konkretny produkt nastąpi nie tylko w przypadku, gdy jest on wprost wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz, ale również w sytuacji, gdy zamawiający nie posłużył się przy opisie przedmiotu jego znakiem towarowym, czy też pochodzeniem lecz opisał go w sposób umożliwiający zaoferowanie urządzenia tylko przez jednego producenta (wyrok KIO z 7 października 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 1188/09).

Podstawa prawna: art. 10, art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim, specjalistą w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze środków UE UZP.

www.portalzp.pl

 • Czy wszystkie dokumenty wykonawca musi złożyć wraz z ofertą?

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska *
  Bezpieczniej jest wpisać do siwz i ogłoszenia, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek złożyć wskazane dokumenty przed podpisaniem umowy.
 • Kiedy istnieje obowiązek łącznego szacowania zamówień na roboty budowlane?

  Przetargi krok po kroku
  Bernadetta Tarnowska *
  Przepisy prawa budowlanego, do których odsyła ustawa Pzp, stanowią, iż roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Obiektem budowlanym jest zaś budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami, urządzeniami, a także obiekt małej architektury.
 • Dokumenty potwierdzające zdolności finansowe wykonawcy

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Jednym z warunków udziału w postępowaniu, jest posiadanie przez wykonawców określonej zdolności finansowej.
 • Poprawne szacowanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

  Przetargi krok po kroku
  Łukasz Urbanek *
  W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest jednocześnie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (zaprojektuj i wykonaj), konieczne będzie sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego. Służy on do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.