Ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia sprzyja zwiększeniu konkurencyjności

Agata Smerd, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej
06.05.2010 08:00
A A A
Pytanie: Dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednak otrzymaliśmy informację od jednego z wykonawców, że oferta wybranego wykonawcy jest niezgodna z siwz. W związku z tym dokonaliśmy ponownie wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzuciliśmy ofertę wykonawcy poprzednio wybranego. Musieliśmy jednak unieważnić postępowanie, ponieważ cena oferty wybranej jako najkorzystniejsza w wyniku ponownego dokonania wyboru okazała się za wysoka w stosunku do wartości oszacowanej przez nas. W uzasadnieniu swojej decyzji podaliśmy kwotę, którą zaproponował wykonawca, oraz kwotę, jaką możemy przeznaczyć na realizację zamówienia. Chcemy ponownie ogłosić przetarg na to samo zadanie. Czy podanie przez nas kwoty, jaką oszacowaliśmy, do unieważnionego przetargu nie stoi w sprzeczności z tym, że zaraz ogłosiliśmy drugi przetarg i wykonawcy będą mogli domyśleć się tej kwoty?

Odpowiedź

Nie ma zakazu ujawniania wartości szacunkowej zamówienia. Jedynie kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia, podaje się bezpośrednio przed otwarciem ofert (art. 86 ust. 3 ustawy Pzp). Wartość szacunkowa to jedynie szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, jakie na podstawie badania rynku czy innych czynników ustalił - z należytą starannością - zamawiający. Nie znaczy to, że takiej wartości będą odpowiadać oferty złożone w Twoim postępowaniu.

Ponadto podkreślić należy, że wartość szacunkową możesz wskazać w ogłoszeniu o zamówieniu - w ogłoszeniu publikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w sekcji II.2.1, a w ogłoszeniu wysyłanym do Biuletynu Zamówień Publicznych w sekcji II.1.3.

Możesz więc, jeśli chcesz, ujawnić swój szacunek. Nie oznacza to, że tym samym ujawniasz swój budżet. Co więcej, niektórzy zamawiający wyrażają opinię, że ujawnienie wartości szacunkowej sprzyja zwiększeniu konkurencyjności w danym postępowaniu przetargowym. Wykonawcy znają kwotę, jaką oszacował na daną usługę, dostawę lub robotę budowlaną zamawiający i konkurują, obniżając swoje ceny poniżej tego szacunku oraz starając się obniżyć cenę w stosunku do swoich konkurentów.

Podstawa prawna: art. 32, art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 30 kwietnia 2010 r.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne