Masz konkretną kwotę na realizację zamówienia? Zamieść w siwz odpowiednią informację!

Katarzyna Malinowska, ekspert ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych w instytucji zamawiającej, w latach 2004-2006 specjalista w Departamencie Prawnym UZP
07.05.2010 08:00
A A A
Pytanie: W gminie jest fundusz sołecki, z którego konkretne kwoty (od 1.300 do 20.000 zł) zostały wydzielone na organizację placów zabaw w różnych miejscowościach. Całość opiewa na 86.000 zł. Kwoty muszą być wykorzystane w zatwierdzonych uchwałą wysokościach. Jaki tryb mogę wykorzystać? Według mnie nie spełniam żadnych przesłanek, żeby zastosować negocjacje bez ogłoszenia czy zamówienie z wolnej ręki. Natomiast jeżeli zdecyduję się na przetarg nieograniczony, to jak powinienem opisać przedmiot zamówienia, skoro kryterium to konkretna kwota i w niej trzeba zmieścić wyposażenie placu?

Odpowiedź

Podstawowymi trybami udzielania zamówień są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zasadniczo zamawiający udzielając zamówienia, powinien zastosować jeden z trybów podstawowych. Zamawiający jest uprawniony do udzielenia zamówienia w innym trybie wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności faktycznych spełniających przesłanki zastosowania danego trybu. Z pytania jednak wynika, iż brak jest podstaw w przypadku tego zamówienia do zastosowania innego trybu niż przetarg nieograniczony lub ograniczony.

W przetargu możesz wyłonić jednego wykonawcę do realizacji wszystkich palców zabaw lub np. przeprowadzić jedno postępowanie z dopuszczeniem do składania ofert częściowych. Nie ma przeszkód, aby w siwz znalazła się informacja, jakie kwoty zamawiający zamierza (lub może) przeznaczyć na sfinansowanie placów zabaw w poszczególnych miejscowościach. Pozwoli to wykonawcom przygotować oferty cenowe na odpowiednim do Twojego budżetu poziomie.

Zapamiętaj!

Punktem wyjściowym do przygotowania każdego postępowania jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, co w Twoim przypadku będzie przygotowaniem szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia dla poszczególnych placów zabaw. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Przepisy ustawy Pzp, tj. zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, wymagają opisania przedmiotu zamówienia w sposób pozwalający na dokładną jego identyfikację, zapewniającą porównywalność składanych ofert. Niedokładne określenie przedmiotu zamówienia (w szczególności zakresu zamówienia) może prowadzić do sytuacji, w której niemożliwe będzie porównanie ofert, co uniemożliwi Ci wybór oferty najkorzystniejszej.

Podstawa prawna: art. 7, art. 29, art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 30 kwietnia 2010 r.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne