Partnerzy serwisu:
W myśl nowych przepisów z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

Różnica w stosunku do starego zapisu polega na tym, że na mocy poprzedniej ustawy wykonawca podlegał wykluczeniu już od momentu wydania orzeczenia sądu potwierdzającego iż wykonawca dopuścił się jednego z przestępstw wymienionych w art. 24.ust1. W świetle nowych przepisów samo wydanie orzeczenia przez sąd nie jest czynnikiem, który powoduje wykluczenie. Dopiero uprawomocnienie się orzeczenia powoduje, że wykonawca podlega wykluczeniu.

W celu implementacji postanowienia dyrektywy 2004/18/WE oraz uwzględniając znaczenie ochrony środowiska, rozszerzono katalog przestępstw za które wykonawcy zostają wykluczeni o przestępstwa przeciwko środowisku. W kolejnym przepisie ustawodawca stanowi, że zamawiający jest zobowiązany wykluczyć z postępowania nie tylko wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje nie tylko mające wpływ na wynik postępowania, ale nawet mogące mieć taki wpływ. Taki zapis prawny jest o wiele bardziej restrykcyjny, niż dotychczasowy. Należy tu podkreślić, że zamawiający powinien wyraźnie odróżnić nieprawdziwe informacje, jakie wykonawca składa w celu uzyskania zamówienia od informacji, które nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W ustawie utrzymano zapis mówiący o obowiązku wykluczenia wykonawcy w sytuacji, kiedy nie wykaże iż spełniania warunków udziału w postępowaniu. Warto przypomnieć, że zamawiający w sytuacji, kiedy otrzyma dokumenty, z których wynika, że wykonawca nie spełnia określonego warunku postawionego w SIWZ nie może automatycznie wykluczyć wykonawcy z postępowania. Najpierw jest zobowiązany wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust.3. Dopiero kiedy ten na wezwanie w wyznaczonym terminie nie uzupełni wymaganych dokumentów, wówczas podlega wykluczeniu.

  • Skutki naruszenia zasady jawności

    Zamówienia publiczne
    Autor: Marcin Melon
    Zasada jawności jest jedną z trzech podstawowych zasad, na których opiera się całe Prawo zamówień publicznych. Podstawowym skutkiem złamania zasady jawności jest zarzut utrudniania dostępu do informacji publicznej.
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem