Partnerzy serwisu:
Zasada jawności jest jedną z trzech podstawowych zasad, na których opiera się całe Prawo zamówień publicznych. Podstawowym skutkiem złamania zasady jawności jest zarzut utrudniania dostępu do informacji publicznej.

W Polsce wydano wyrok dotyczący utrudniania dostępu do informacji przez władze Gminy w Kowali w woj. Mazowieckim. Pewien wykonawca wystartował w przetargu na wykonawcę Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej urzędu. Po pewnym czasie wykonawca czekając dłuższy czas na wynik postępowania zwróciła do urzędu gminy o udostępnienie informacji publicznej o stanie postępowania w tej sprawie. Art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. ustawy o dostępie do informacji publicznej mówi, że udostępnieniu podlega informacja publiczna o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania. Firma oczekiwała także na wyjaśnienie, czy konkurs jest prowadzony w trybie zamówienia publicznego. Urząd odpisał, że nie jest to tryb zamówienia publicznego, ponieważ oferta nie przekracza 14 tys. euro. Określił także jej warunki. Spółki to jednak nie zadowoliło. Wójt cały czas odpisywał, że to nie jest postępowanie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Spółka chciała się natomiast dowiedzieć, czy konkurs już się zakończył i czy wyłoniono wykonawcę. Wójt miał obowiązek opublikować w BIP taką informację, ale tego nie zrobił. W wyniku skargi WSA zobowiązał wójta do udostępnienia w BIP żądanej informacji jako publicznej. Jeżeli konkurs zakończył się wyłonieniem oferenta, udostępnienie będzie polegać na zamieszczeniu w BIP informacji o jego zakończeniu (sygn. VIII SAB/Wa 5/08). WSA zasądził też 100 zł tytułem kosztów postępowania.

 • Jak prawidłowo wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd *
  Wypełniając sekcję IV.6. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, powinieneś podać najniższą i najwyższą cenę ofert złożonych w Twoim postępowaniu.
 • Zamawiający zażądał dostaw konkretnego producenta - co na to KIO

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie główny specjalista ds. zamówień w instytucji zamawiającej
  Należy zawsze przeanalizować, czy określone sformułowania siwz, dotyczące np. przedmiotu zamówienia, nie są podyktowane koniecznością dokonania przez zamawiającego potrzebnego zakupu w ramach prowadzonej przez niego statutowej działalności (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 3 lutego 2009 r.; sygn. akt KIO/UZP 91/09, KIO/UZP 92/09).
 • Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z przetargu

  Komunikaty
  Marcin Melon
  W myśl nowych przepisów z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.