Odpowiedzialność za dokumentację przetargową

Marek Okniński
16.04.2013 12:52
A A A
Wykonawca robót budowlanych nie może ponosić odpowiedzialności za projekt budowlany niebędący jego autorstwa lub nie przez niego zlecany do wykonania.

Wykonawca robót budowlanych nie może ponosić bezwarunkowo odpowiedzialności za projekt budowlany przekazany przez zamawiającego. Dlatego też zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie których zamawiający nakłada na wykonawcę odpowiedzialność za wady projektu niezgłoszone przed upływem terminu składania ofert przetargowych, uznać należy za niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych zamawiający niejednokrotnie określają w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisy, na podstawie których wykonawcy mają prawo zgłaszać błędy ujawnione w projekcie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót jedynie przed upływem terminu określonego w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Później zamawiający przyjmuje, że wykonawca robót przyjął projekt bez uwag i zobowiązał się go zrealizować za cenę przedstawioną w ofercie przetargowej.

Tego rodzaju postanowienia siwz uznać należy za niedozwolone przerzucanie na wykonawcę odpowiedzialności za projekt budowlany przekazany przez zamawiającego jako opis przedmiotu udzielanego zamówienia. Tymczasem zgodnie z orzecznictwem wykonawca robót budowlanych nie może ponosić odpowiedzialności za projekt budowlany nie będący jego autorstwa lub nie przez niego zlecany do wykonania.

Orzecznictwo

Przykładowo w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. sygn. akt: KIO 2649/11 odnosząc się do zarzutu dotyczącego odpowiedzialności za projekt, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie, uznając argumentację Odwołującego. Izba przychyliła się do stanowiska, iż nawet złożenie oświadczenia o prawidłowości i kompletności przekazanej dokumentacji projektowej nie oznacza, że obowiązek weryfikacji dotyczy merytorycznej kontroli projektu przez wykonawcę oraz, że zgłoszenia uwag czy wad ograniczone może być jakimś czasookresem. Zawsze może zdarzyć się sytuacja, że jakieś usterki nie zostaną przez kogokolwiek zauważone na etapie sprawdzania projektu i ujawnią się dopiero na etapie jego realizacji. Tym bardziej nie można uznać, iż niezgłoszenie jakiś uwag traktowane może być jako działanie zawinione ze strony wykonawcy. Ustawa Prawo zamówień publicznych. Pobierz ujednolicony tekst Ustawy, uwzględniający ostatnie nowelizacje >>

Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 marca 2000 roku (sygn. akt: III CKN 629/98) z brzmienia art. 651 Kodeksu cywilnego nie sposób wyprowadzić wniosku, iż wykonawca ma obowiązek dokonywać w każdym przypadku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania, musi jedynie umieć odczytać projekt i zrealizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 Kodeksu cywilnego należy rozumieć w ten sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania.