Partnerzy serwisu:
Nie jest zakazany sam podział zamówienia na części, ale zabroniony jest taki podział, który ma na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie

Planujemy reklamować nasze imprezy w lokalnej prasie. Wybraliśmy trzy różne wydawnictwa. Czy takie zamówienie powinnam oszacować łącznie?

Odpowiedź

Sam fakt, że zamierzasz zamieścić ogłoszenie prasowe w kilku odrębnych wydawnictwach, nie powoduje automatycznie, że musisz udzielić kilku oddzielnych zamówień, nawet jeżeli podpiszesz kilka umów.

Jeżeli w oparciu o konkretny stan faktyczny ustalisz, że planowane do udzielenia zamówienia, w określonej perspektywie czasowej, są tego samego rodzaju i mają to samo przeznaczenie oraz istnieje możliwość ich uzyskania od jednego wykonawcy, zobowiązany jesteś traktować je jako jedno zamówienie.

Ustawa Prawo zamówień publicznych bezwzględnie zabrania dzielenia jednego zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przepisy Pzp nie zawierają definicji ani wytycznych w zakresie rozstrzygania, jakie zamówienia należy uważać za jedno zamówienie. Jednakże orzecznictwo, oraz piśmiennictwo wskazują, że jako jedno zamówienie traktuje się zamówienia, które charakteryzują się:

- tożsamością przedmiotową (są tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu)

- tożsamością czasową (możliwe jest udzielenie zamówienia w określonej perspektywie czasowej)

- możliwością wykonania przez jednego wykonawcę (tj. określony typ wykonawców).

Aby stwierdzić, czy zamawiający dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części, należy niewątpliwie wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności sprawy. Istotne znaczenie w szczególności posiada ustalenie rodzaju zamówienia oraz jego przeznaczenia (podobieństwo funkcji technicznych lub gospodarczych), możliwość realizacji zamówienia przez jednego wykonawcę, a także ustalenie istnienia związku czasowego pomiędzy powiązanymi ze sobą funkcjonalnie zamówieniami, które mają być zrealizowane w dającej się przewidzieć, określonej perspektywie czasowej. Konieczne jest także ustalenie, iż skutkiem zaniżenia wartości zamówienia lub braku zsumowania wartości części zamówienia było niezastosowanie procedur wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych uzależniających rodzaj procedury od wartości zamówienia (Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 12 października 2010 r., sygn. akt KIO/KD 68/10).

Nie ulega wątpliwości, że w Twoim przypadku przesłanki tożsamości przedmiotu zamówienia i tożsamości czasowej zostały wypełnione. Pomimo, iż wskazałeś, że zamierzasz opublikować ogłoszenie w odrębnych wydawnictwach, nie oznacza to od razu niemożność zaistnienia przesłanki "jednego wykonawcy". Po pierwsze nie wydaje się, by chodziło tutaj o indywidualnie oznaczonego wykonawcę, ale o pewien idealny typ wykonawcy, który posiadając określone zasoby osobowe, techniczne czy finansowe oraz wiedzę jest w stanie należycie wykonać zamówienie. Po drugie, nie można nie zauważyć, że na rynku funkcjonują wykonawcy, którzy zajmują się pośrednictwem w nabywaniu powierzchni reklamowej w czasopismach.

Należy pamiętać, że motywy przyświecające zamawiającemu do przeprowadzenia kilku odrębnych procedur nie determinują sposobu szacowania wartości zamówienia. Ustawa określa jednolity sposób szacowania, niezależnie od występujących okoliczności uzasadniających podział zamówienia na części (w postaci oddzielnych postępowań) czy dopuszczenia składania ofert częściowych.

Podział zamówienie zgodnie z ustawą Pzp

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zabrania Ci dzielenia jednego zamówienia, jeśli podział ten nie prowadzi do uniknięcia stosowania jej przepisów. Innymi słowy, nie jest zakazany sam podział zamówienia na części, ale zabroniony jest taki podział, który ma na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które zamawiający zobowiązany byłby respektować dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej.

Możesz zatem ze względów np. organizacyjnych, finansowych czy technicznych dokonać swobodnego podziału zamówienia lub dopuścić składanie przez wykonawców ofert częściowych. Przy czym do udzielania zamówień w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania (lub dopuściłeś w ramach jednego postępowania możliwość składania przez wykonawców ofert częściowych) musisz stosować przepisy ustawy właściwe dla łącznej wartości poszczególnych części. www.portalzp.pl