Zamawiający może wymagać konkretnego oznakowania

Marek Okniński
15.03.2019 16:13
A A A
Znakowanie produktu

Znakowanie produktu (Fot. Shutterstock)

Określając wymóg posiadania przez zamawiane produkty i usługi konkretnego oznakowania, zamawiający musi przestrzegać zasady zachowania związku wymogów dotyczących oznakowania z przedmiotem udzielanego zamówienia.

Ustawa Prawo zamówień publicznych umożliwia określenie przez zamawiającego,
w przypadku udzielania zamówień o szczególnych cechach, w treści opisu przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia, konkretnego oznakowania. Zamawiający musi jednak pamiętać o konieczności akceptacji oznakowania, które spełnia wymagania równoważne dla określonego jako referencyjne.

Uprawnienie do określenia przez zamawiającego konkretnego oznakowania dostaw, usług, wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych[1] znajduje oparcie w przepisach dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE.

Określając wymóg posiadania przez zamawiane produkty i usługi konkretnego oznakowania, zamawiający musi przestrzegać zasady zachowania związku wymogów dotyczących oznakowania z przedmiotem udzielanego zamówienia.

W konsekwencji kryteria na jakich opiera się przyznawanie danego oznakowania muszą dotyczyć przedmiotu zamówienia, który ma być zrealizowany w ramach danego zamówienia publicznego, we wszystkich aspektach oraz na wszystkich etapach jego cyklu życia, ale nie muszą one być istotną cechą tego przedmiotu zamówienia. Analizując związek kryteriów będących składową poszczególnych etykiet z przedmiotem zamówienia zamawiający powinien pamiętać, iż warunek związku z przedmiotem zamówienia wyklucza kryteria dotyczące ogólnej polityki firmy, których nie można uznać za czynnik charakteryzujący konkretny proces produkcji lub dostarczania zakupionych robót budowlanych, dostaw lub usług, co zostało podkreślone w motywie 97 dyrektywy 24/2014/UE. Ustawodawca unijny stwierdza, iż instytucje zamawiające nie powinny mieć zatem możliwości wymagania od oferentów, by prowadzili określoną politykę społecznej lub środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Jeżeli zamawiający uzna że nie wszystkie wymagania związane z przyznawaniem produktom i usługom danego oznakowania są konieczne przy określaniu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert czy warunków realizacji zamówienia może odwołać się tylko do wybranych przez siebie wymagań pod warunkiem, iż dane oznakowanie spełnia warunki określone w art. 30a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Natomiast w przypadku, gdy przyznanie danego oznakowania opiera się również na kryteriach, które nie są związane z przedmiotem zamówienia (warunek określony w art. 30a ust. 5 ustawy Pzp), ale jednocześnie spełnia wszystkie pozostałe warunki wskazane w art. 30a ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający nie może wskazać tego konkretnego oznakowania, ale może w opisie przedmiotu zamówienia odwołać się tylko do wybranych wymogów określonych w specyfikacji etykiety, które są związane z przedmiotem zamówienia. W takim przypadku wykonawcy, którzy na potwierdzenie spełnienia wymogów określonych przez instytucję zamawiającą przedstawiają etykiety równoważne lub inne odpowiednie środki dowodowe, muszą wykazać równoważność tylko z tymi wybranymi przez zamawiającego kryteriami[2].

                                                                                    Autor: Marek Okniński[1] patrz: art. 30a Prawa zamówień publicznych
[2] Na podstawie informatora 04/2018 Urzędu Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl