Partnerzy serwisu:
Złożenie oferty przetargowej (jako oświadczenia woli) jest czynnością zwykłego zarządu w przypadku spółki cywilnej i nie wymaga uchwały wspólników. Oferta może zostać zatem skutecznie podpisana wyłącznie przez jednego ze wspólników.

Pytanie:

W prowadzonym przez nas postępowaniu na dostawę instrumentów muzycznych została złożona tylko jedna oferta od spółki cywilnej. Z uwagi na fakt, że podpisał ją jeden wspólnik, i nie dołączono do niej pełnomocnictwa ani innego dokumentu potwierdzającego prawo jednoosobowej reprezentacji spółki przez tego wspólnika, zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp wezwał wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa lub innego dokumentu (np. umowy spółki cywilnej), potwierdzającego że wspólnik jest umocowany do jednoosobowej reprezentacji.

W odpowiedzi wykonawca złożył umowę spółki cywilnej, w której zasady reprezentacji brzmią następująco: „Każdy ze wspólników jest uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest jednomyślna uchwała wspólników, a w szczególności uchwały wspólników wymagają:

1. Nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

2. Zaciąganie zobowiązań: kredytowych, wekslowych, czekowych oraz z tytułu umów najmu, dzierżawy, leasingu, i zmian umów.

3. Założenie w kraju lub zagranicą oddziału, filii lub zakładu.

4. Przystąpienie spółki do innych spółek”.

Czy wobec tego, że wartość oferty to ok. 40 tysięcy złotych brutto wykonawca zajmuje się produkcją instrumentów muzycznych, należy uznać, że czynność złożenia oferty nie przekracza zwykłego zarządu i wspólnik, który podpisał ofertę, jest do tego umocowany? Czy zamawiający ze względu na fakt, iż nie jest w stanie stwierdzić w tym konkretnym przypadku, że złożenie oferty jest czynnością nieprzekraczającą zwykłego zarządu, nie może uznać oferty za ważną i powinien ją odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp? Czy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień?

Odpowiedź:

Złożenie oferty przetargowej (jako oświadczenia woli) jest czynnością zwykłego zarządu w przypadku spółki cywilnej i nie wymaga uchwały wspólników. Oferta może zostać zatem skutecznie podpisana wyłącznie przez jednego ze wspólników.

Zgodnie z art. 865 § 2 kc każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwił się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników. Przepisy prawne ani doktryna nie określają ściśle granic czynności zwykłego zarządu. Ocena, czy dana czynność będzie mogła być uznana za przekraczającą zwykły zarząd zależeć będzie od wielu okoliczności, których nie można jednoznacznie określić.

Zakres i rodzaj zobowiązań, które mogą być zaciągane przez poszczególnych wspólników spółki cywilnej lub które wymagają uchwały wspólników mogą być określone przez wspólników w umowie spółki.

Więcej na Portal ZP.

Andrzej Łukaszewicz

Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców.

 • Odwołanie wniesione nie przez pierwotnego lidera konsorcjum nie podlega odrzuceniu

  konsorcjum
  Justyna Rek-Pawłowska
  Kwestia uregulowania reprezentacji konsorcjum czy wzajemnych praw i obowiązków konsorcjantów jest wyłącznie ich wewnętrzną sprawą. Zmiana lidera konsorcjum przy braku zmian w jego składzie nie powoduje, że odwołanie zasługuje na odrzucenie (wyrok z 9 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1232/18).
  Konsorcjum
 • Zmiana lidera konsorcjum jest dopuszczalna

  konsorcjum
  Marek Okniński
  Żaden przepis prawa nie statuuje obowiązku co do formy i sposobu uregulowania stosunków wewnętrznych członków Konsorcjum na etapie składania ofert, poza obowiązkiem ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)
 • Próbka dostawy złożona z ofertą nie powinna być traktowana jako część przedmiotu umowy

  przetarg nieograniczony
  Tomasz Dziedzic
  Wyjaśniamy, czy zamawiający instrument muzyczny złożony przez wybranego wykonawcę może zatrzymać i uznać za część dostawy przyszłego przedmiotu umowy.
  Szczecin, filharmonia