Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Marek Okniński
19.06.2019 13:12
A A A
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) (fot.Shutterstock)

Zgodnie z tezą zawartą w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej[1] uprawnionym jest działanie zamawiającego polegające na wezwaniu członka konsorcjum do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu pomimo, że takie wezwanie było już skierowane do innego członka konsorcjum (np. lidera) i dotyczyło tożsamych dokumentów.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w art. 26 ust. 3 obliguje zamawiających do wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

W doktrynie związanej ze stosowaniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ugruntował się pogląd zgodnie z którym zamawiający może tylko raz wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu. Wskazany pogląd nie ma jednak charakteru bezwzględnie obowiązującego.

Wyjątek dotyczący konsorcjum.

Z literalnego brzmienia art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika, iż wskazany przepis może być  zastosowany tylko jednokrotnie w sytuacji, gdy nieuzupełnienie dokumentów skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

Przepis wyraźnie stanowi o wezwaniu do uzupełnienia w określonym terminie - używa, zatem liczby pojedynczej. Zresztą nawet uwzględniając cel, jakiemu ta regulacja służy tj. zapobieganie unieważnieniu postępowania jedynie z przyczyn formalnych, w sytuacji, gdy wykonawcy spełniają wszystkie warunki, a jedynie złożyli niekompletne dokumenty trudno przyjąć, że Zamawiający może wzywać wykonawców do uzupełnienia dokumentów dowolną ilość razy, do skutku.

Wskazana powyżej interpretacja normy wyrażonej w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych ma jeden wyjątek dotyczący wezwania konsorcjum do uzupełniania dokumentów.

Zgodnie z tezą zawartą w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej[1] uprawnionym jest działanie zamawiającego polegające na wezwaniu członka konsorcjum do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu pomimo, że takie wezwanie było już skierowane do innego członka konsorcjum (np. lidera) i dotyczyło tożsamych dokumentów.

W ocenie składu orzekającego wezwanie do uzupełnienia dokumentów dotyczących innego członka konsorcjum niż ten, którego dotyczyło wcześniejsze wezwanie, nie narusza art. 26 ust. 3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nawet jeżeli wezwany jest on do uzupełnienia tego samego rodzaju oświadczeń lub dokumentów. Podnoszone w doktrynie i orzecznictwie twierdzenie, iż wielokrotne wzywanie wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów prowadzić może do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców, nie znajduje uzasadnienia w odniesieniu do członków konsorcjum. Skład orzekający uznał, iż zamawiający może ponownie wzywać wykonawcę do uzupełnienia takich samych dokumentów w odniesieniu do innego członka konsorcjum, jeżeli posiadają one błędy, albo są ich pozbawione, jednak nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Autor: Marek Okniński[1] sygn. akt: KIO/UZP 33/09