Przetarg na wybór inwestora zastępczego

Marek Okniński
18.09.2020 08:30
A A A
Ustawa PZP

Ustawa PZP (fot.Shutterstock)

Inwestor zastępczy może w imieniu inwestora (zamawiającego) przeprowadzić cały proces inwestycyjny.

Inwestor zastępczy może w imieniu inwestora (zamawiającego) przeprowadzić cały proces inwestycyjny. Zamawiający może oczekiwać aby wybrany inwestor zastępczy działał już od etapu przygotowania inwestycji aż po uzyskanie ostatecznych pozwoleń na użytkowanie zrealizowanej inwestycji.

W przypadku, gdy wartość zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego, przekracza równowartość kwoty 30.000 € zamawiający, zobowiązany do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, wybiera inwestora zastępczego w drodze procedur przewidzianych tą ustawą.

Sytuacja powyższa wynika z faktu, że pełnienie funkcji inwestora zastępczego jest usługą na rzecz zamawiającego (inwestora). Zatem spełniony jest przedmiotowy warunek stosowania  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wartością zamówienia na wyłonienie inwestora zastępczego nie jest wartość inwestycji. Przyjęcie tego typu stanowiska prowadziłoby do sytuacji gdzie wybrany inwestor zastępczy de facto finansuje ze swoich środków wszystkie roboty wchodzące w zakres planowanej inwestycji.

Wartość zamówienia stanowi wynagrodzenie, jakie otrzyma podmiot pełniący funkcję inwestora zastępczego za wykonanie wszystkich prac wskazanych w umowie o zastępstwo inwestycyjne.

Ze względu na możliwość precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia najwłaściwszym dla wyboru inwestora zastępczego wydaje się, wydaje się co do zasady, podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego tj. tryb przetargu nieograniczonego.

Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia najlepszą metodą zweryfikowania możliwości potencjalnych inwestorów zastępczych w zakresie realizacji zadań związanych z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego jest postawienie wymogów odnoszących się do ich dotychczasowego doświadczenia.

Równie ważkie jak doświadczenie jest dysponowanie odpowiednią kadrą techniczną zdolną do realizacji czynności związanych z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego.

Jak ustalić wynagrodzenie inwestora zastępczego ?

W praktyce spotyka się dwa sposoby ustalania wynagrodzenia dla inwestora zastępczego:

• określony w procentach wskaźnik liczony w stosunku do całkowitej wartości prowadzonej przez inwestora zastępczego inwestycji, np. 9% sumy wszelkich wydatków poniesionych na daną inwestycję,

• wynagrodzenie ryczałtowe, a więc określona w umowie, niezmienna kwota pieniędzy, którą inwestor zastępczy otrzyma po zakończeniu całej inwestycji.

W przypadku ryczałtu koniecznym jest precyzyjne określenie przez inwestora zakresu planowanej inwestycji. Kwota ryczałtu ustalona na etapie wyłaniania inwestora zastępczego jest bardziej miarodajna i przejrzysta niż rozliczenie procentowe od wartości inwestycji. W przypadku wynagrodzenia procentowego od wartości inwestycji może wystąpić sytuacja, iż inwestor zastępczy będzie dążył do wzrostu kosztów inwestycji gdyż wpływa to na jego wynagrodzenie.

Biorąc pod uwagę możliwości jakie niesie ze sobą ustawa Prawo zamówień publicznych  zamawiający może oprócz ceny realizacji usług inwestora zastępczego oceniać między innymi  kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

                                                                                               Autor: Marek Okniński