Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

Marek Okniński
26.03.2021 16:13
A A A
Usługi ochrony jako usługi społeczne

Usługi ochrony jako usługi społeczne (fot. Shutterstock)

W przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne (np. usługi ochrony) o wartości mniejszej niż progi unijne a równej lub wyższej niż 130.000 zł. netto w większości przypadków zastosowanie znajdzie tryb podstawowy (w jednym z trzech wariantów określonych w art. 275 pkt. 1 - 3 ustawy PZP).

W przypadku, gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego są usługi ochrony zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Wskazana ustawa wprowadziła jednak istotne zmiany w porównaniu z zasadami obowiązującymi przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony w reżimie formalno-pranym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r.

Aktualnie obowiązująca ustawa przewiduje możliwość udzielania zamówień na usługi społeczne (do których zaliczają się usługi ochrony) zgodnie z zasadami określonymi w art. 359 i nast. Prawa zamówień publicznych. Jednak w przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego[1] aktualnie w przypadku, gdy wartość szacunkowa zamówienia na usługi społeczne jest równa lub wyższa niż 130.000 zł. netto zastosowanie znajdują przepisy Prawa zamówień publicznych w pełniejszym niż poprzednio zakresie.

Przykładowo dla zamówienia na usługi ochrony, których wartość szacunkowa wynosi 300.000,00 zł. netto zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy zamawianych usług stosując przepisy Prawa zamówień publicznych właściwe dla zamówień klasycznych o wartości niższej niż progi unijne[2].

W przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne (np. usługi ochrony) o wartości mniejszej niż progi unijne a równej lub wyższej niż 130.000 zł. netto w większości przypadków zastosowanie znajdzie tryb podstawowy (w jednym z trzech wariantów określonych w art. 275 pkt. 1 – 3 ustawy PZP).

Podsumowując – w przypadku, gdy wartość szacunkowa zamówienia na usługi społeczne mieści się w tzw. procedurach krajowych dla zamówień klasycznych do wyboru wykonawcy zamówienia znajdują zastosowanie przepisy ogólne Prawa zamówień publicznych właściwe dla zamówień klasycznych poniżej progów unijnych (w tym w zakresie między innymi: kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, odwołań do KIO, zasad unieważnienia postępowania wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przepisami ustawy).

Zakres usług społecznych w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z art. 7 pkt. 34 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem zamówień na usługi społeczne należy rozumieć zamówienia klasyczne lub zamówienia sektorowe, na usługi wymienione odpowiednio w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE – czyli np. usługi ochrony, kurierskie, prawne, edukacyjne, szkoleniowe, rekreacyjne, kulturalne i sportowe, rozrywkowe, sportowe, w zakresie organizowania targów, kongresów i wystaw, hotelarskie, restauracyjne i podawania posiłków.

                                                                                   Autor: Marek Okniński

[1] Przypomnijmy - w art. 138o obowiązujący do 31 grudnia 2020 r. od wejścia w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych wprowadzonej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. Dz. U. poz. 1020.

[2] Patrz: art. 359 pkt. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 2019 ze zm.).