Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

Marek Okniński
26.03.2021 16:13
A A A
Usługi ochrony jako usługi społeczne

Usługi ochrony jako usługi społeczne (fot. Shutterstock)

W przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne (np. usługi ochrony) o wartości mniejszej niż progi unijne, a równej lub wyższej niż 130.000 zł netto w większości przypadków zastosowanie znajdzie tryb podstawowy (w jednym z trzech wariantów określonych w art. 275 pkt 1-3 ustawy PZP).

W przypadku, gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego są usługi ochrony, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Wskazana ustawa wprowadziła jednak istotne zmiany w porównaniu z zasadami obowiązującymi przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony w reżimie formalno-prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r.

Aktualnie obowiązująca ustawa przewiduje możliwość udzielania zamówień na usługi społeczne (do których zaliczają się usługi ochrony) zgodnie z zasadami określonymi w art. 359 i nast. Prawa zamówień publicznych. Jednak w przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego[1] aktualnie w przypadku, gdy wartość szacunkowa zamówienia na usługi społeczne jest równa lub wyższa niż 130.000 zł netto, zastosowanie znajdują przepisy Prawa zamówień publicznych w pełniejszym niż poprzednio zakresie.

Przykładowo: dla zamówienia na usługi ochrony, których wartość szacunkowa wynosi 300.000,00 zł netto, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy zamawianych usług, stosując przepisy Prawa zamówień publicznych właściwe dla zamówień klasycznych o wartości niższej niż progi unijne[2].

W przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne (np. usługi ochrony) o wartości mniejszej niż progi unijne, a równej lub wyższej niż 130.000 zł netto w większości przypadków zastosowanie znajdzie tryb podstawowy (w jednym z trzech wariantów określonych w art. 275 pkt 1-3 ustawy PZP).

Podsumowując: w przypadku, gdy wartość szacunkowa zamówienia na usługi społeczne mieści się w tzw. procedurach krajowych dla zamówień klasycznych, do wyboru wykonawcy zamówienia znajdują zastosowanie przepisy ogólne Prawa zamówień publicznych właściwe dla zamówień klasycznych poniżej progów unijnych (w tym w zakresie między innymi: kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, odwołań do KIO, zasad unieważnienia postępowania wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przepisami ustawy).

Zakres usług społecznych w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z art. 7 pkt 34 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem zamówień na usługi społeczne należy rozumieć zamówienia klasyczne lub zamówienia sektorowe na usługi wymienione odpowiednio w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE – czyli np. usługi ochrony, kurierskie, prawne, edukacyjne, szkoleniowe, rekreacyjne, kulturalne i sportowe, rozrywkowe, sportowe, w zakresie organizowania targów, kongresów i wystaw, hotelarskie, restauracyjne i podawania posiłków.

                                                                                   Autor: Marek Okniński

[1] Przypomnijmy - w art. 138o obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. od wejścia w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych wprowadzonej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. Dz. U. poz. 1020.

[2] Patrz: art. 359 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 2019 ze zm.).