Modyfikacja SIWZ

Marcin Melon
13.09.2007 17:37
A A A
Przetarg

Przetarg

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji (dalej SIWZ) na skutek zapytań wykonawców. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Zamawiający udzielając wyjaśnień na pytania wykonawców nie ma prawa zmienić specyfikacji w zakresie warunków udziału w postępowaniu przetargowym - orzekli arbitrzy w wyroku z dnia 7 lipca 2006 roku. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. sygn. UZP/ZO/0-1938/06. Zamawiający nie może także w odpowiedzi na pytania przedsiębiorców zmienić treści specyfikacji. Odpowiedzi te nie docierają, bowiem do tych firm, które pobrały specyfikację z Internetu. sygn. UZP/ZO/0-914/07. O tym czy wyjaśnienia treści specyfikacji stanowią jej modyfikację, nie decyduje nazwa nadana pismu zamawiającego oraz powołana w nim podstawa prawna, ale wyłącznie merytoryczna zawartość pisma. Wykonawca nie ma prawa sam dokonywać wykreśleń i zmian w SIWZ otrzymując odpowiedzi na pytania, nawet, jeżeli takie wskazówki otrzymuje od organizatora przetargu. Zamawiający musi przedłużyć termin składania ofert, jeśli w wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcy potrzebują dodatkowego czasu na naniesienie zmian w ofertach - orzekli arbitrzy w wyroku z dnia 20 lipca 2006 roku. Jeśli zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert swym działaniem utrudni przedsiębiorcom złożenie oferty i tym samym doprowadzi do unieważnienia przetargu. sygn. UZP/ZO/0-2082/06. Nie można natomiast uznać za modyfikację specyfikacji niezamierzonego błędu literowego w wyjaśnieniach do specyfikacji. Zamawiający nie może dokonywać modyfikacji specyfikacji na krótko przed terminem składania ofert. Zdaniem Sądu Okręgowego udzielenie wykonawcom odpowiedzi na zapytanie, stanowiące jednocześnie istotną modyfikację specyfikacji na cztery dni przed terminem składania ofert zaskoczyło wykonawców i nie mieli oni możliwości złożenia ważnych ofert. Takie działanie narusza zasady uczciwej konkurencji. (Wyrok SO w Zielonej Górze z 07.04.2005 r., sygn. akt II Ca 180/05.)