Wykonawca ma obowiązek dotrzymania godziny złożenia oferty

Marek Okniński
13.03.2009 10:42
A A A
Zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące miejsca, daty i godziny złożenia oferty muszą być bezwzględnie dotrzymane przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Dla dotrzymania określonego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminu składania ofert nie ma znaczenia ustalenie, o której godzinie upoważniony pracownik wykonawcy dotarł do siedziby zamawiającego z ofertą. Istotna jest godzina o której faktycznie złożono ofertę.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zobowiązuje zamawiającego w art. 36 ust. 1 pkt. 11 do określenia miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami zawartymi w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niedotrzymanie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu złożenia oferty powoduje, że oferta zostaje zwrócona wykonawcy bez otwierania (patrz art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Warunkiem koniecznym dla uznania, że oferta złożona została w wyznaczonym miejscu i terminie musi zostać dostarczona do wskazanego w specyfikacji miejsca przed upływem terminu na jej złożenie.

W sytuacji gdy przedstawiciel wykonawcy, który ma za zadanie dostarczenie oferty dotrze do siedziby zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, ale nie zdąży w terminie dotrzeć do wyznaczonego na złożenie oferty pokoju przyjmuje się że termin złożenia oferty nie został dotrzymany.

Powyższe wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (sygn akt: KIO/UZP 1442/08) w którym Izba oddaliła odwołanie, ustalając że oferta odwołującego została złożona po terminie pomimo, iż pracownik wykonawcy dotarł do siedziby zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wg ustaleń dokonanych podczas rozprawy sporna oferta została złożona o godz. 9.02. Potwierdza to wykaz złożonych ofert, który podpisała także osoba dostarczająca ofertę. Izba uznała, że nie ma znaczenia ustalenie o której godzinie upoważniony pracownik odwołującego wszedł do siedziby zamawiającego. Istotna jest bowiem godzina, o której faktycznie złożono ofertę. W ocenie składu orzekającego to wykonawca powinien dołożyć należytej staranności przy terminowym złożeniu oferty.

Przykładowo procedury związane z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi u danego zamawiającego (np. biuro przepustek) nie wpływają na możliwość niedotrzymania godziny złożenia oferty w wyznaczonym pokoju.

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).