Biegły w komisji przetargowej

Marek Okniński
29.06.2009 10:27
A A A
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiają powołanie do składu komisji przetargowej biegłych posiadających specjalistyczną wiedzę dotyczącą prowadzonego przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Powołując biegłego należy brać pod uwagę ograniczenia wynikające z art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. Biegłym nie powinna zostać osoba, która współpracuje lub jest zatrudniona na umowę o pracę z wykonawcami, którzy potencjalnie mogą ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający nie powinien doprowadzać bowiem do sytuacji w której biegłym zostaje osoba, związana umową o pracę z wykonawcą składającym ofertę przetargową. Możliwe jest wówczas postawienie przez innych uczestników przetargu zarzutu naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Biegłym może być pracownik zamawiającego, który nie został powołany do składu komisji przetargowej.

Bez względu na fakt czy biegły jest lub nie pracownikiem zamawiającego, bezwzględnie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oświadczenie składane jest na druku zp-11).

Zamawiający może powołać dowolną liczbę biegłych do udziału w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Możliwe jest również, że liczba biegłych będzie przewyższać ilość członków komisji. Ilość biegłych zależeć powinna od specyfiki danego zamówienia publicznego i kwalifikacji członków komisji przetargowej.

Możliwe jest powołanie biegłego jednocześnie z powołaniem składu komisji przetargowej jak i np. już po wyborze najkorzystniejszej oferty, kiedy argumenty zawarte w proteście wniesionym przez wykonawcę protestującego na wybór najkorzystniejszej oferty wymagają specjalistycznej wiedzy, której nie posiadają członkowie komisji przetargowej. Decyzję o powołaniu biegłego kierownik zamawiającego może podjąć z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej.

Kierownik zamawiającego powinien w powołaniu biegłego określić zakres prac do których będzie zobowiązany. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie ogranicza bezpośrednio zakresu czynności jakie wykonuje biegły. Nie może on jednak dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty, która to czynność zastrzeżona jest dla członków komisji przetargowej oraz kierownika zamawiającego. Biegły może natomiast w szczególności sporządzić: opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy. Do zadań biegłego może również należeć zweryfikowanie poprawności złożonych ofert zarówno odnośnie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia jak i warunków formalno prawnych udziału wykonawców w przetargu.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).