Nowe terminy składania ofert

Marek Okniński
01.03.2010 10:33
A A A
Ostatnio wprowadzone zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych miały między innymi na celu usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych poprzez przyspieszenie wyboru najkorzystniejszej oferty. Ustawodawca dla zrealizowania wskazanego celu nowelizacji, postanowił o skróceniu terminów składania ofert oraz zmianie zasad obliczania czasu jaki wykonawcy mają na zadawanie pytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przyspieszenie przetargów na roboty budowlane

W uprzednio obowiązującym stanie prawnym termin składania ofert dla zamówień na dostawy lub usługi wynosił 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zaś dla robót budowlanych 20 dni. Obecnie termin 7 dni dla dostaw i usług został utrzymany ale minimalny termin składania ofert dla robót budowlanych skrócono do 14 dni. Ponadto nowelizacja przewiduje możliwość skrócenia terminów składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej tzw. progi unijne (określone w art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych). Terminy składania ofert wynoszące:

- 40 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną;

- 47 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w sposób inny niż określony powyżej,

mogą zostać skrócone po spełnieniu wymogów wskazanych w art. 43 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do:

- 22 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną;

- 29 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w sposób inny niż określony powyżej

W tym miejscu wskazać należy na jeszcze jeden nowy element wprowadzony do ustawy Prawo zamówień publicznych, który bezpośrednio związany jest ze skróconymi terminami składania ofert. Zgodnie z art. 40 ust. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawodawca umożliwił zamawiającemu poinformowanie znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia o ogłoszonym przetargu nieograniczonym.

Zmiana terminu zadawania pytań do specyfikacji

W dotychczasowej praktyce udzielania zamówień publicznych (zwłaszcza w postępowaniach na roboty budowlane) duża ilość pytań zadawanych była przez wykonawców w ostatnim możliwym terminie tj. na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. W konsekwencji zamawiający niejednokrotnie zmuszony był do przedłużenia terminu składania ofert jeszcze przed udzieleniem odpowiedzi na zadane pytania. W celu ograniczenia możliwości zadawania pytań tuż przed upływem terminu składania ofert, ustawodawca dokonał istotnej zmiany w zasadach ustalania terminu na zadawanie pytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie jej treści wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wskazany warunek jest spełniony wówczas zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

- na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Zapamiętaj!

Przedłużenie terminu składania ofert, np. na skutek udzielonych odpowiedzi, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawa prawna;

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm).