Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z przetargu

Marcin Melon
26.04.2010 11:08
A A A
W myśl nowych przepisów z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

Różnica w stosunku do starego zapisu polega na tym, że na mocy poprzedniej ustawy wykonawca podlegał wykluczeniu już od momentu wydania orzeczenia sądu potwierdzającego iż wykonawca dopuścił się jednego z przestępstw wymienionych w art. 24.ust1. W świetle nowych przepisów samo wydanie orzeczenia przez sąd nie jest czynnikiem, który powoduje wykluczenie. Dopiero uprawomocnienie się orzeczenia powoduje, że wykonawca podlega wykluczeniu.

W celu implementacji postanowienia dyrektywy 2004/18/WE oraz uwzględniając znaczenie ochrony środowiska, rozszerzono katalog przestępstw za które wykonawcy zostają wykluczeni o przestępstwa przeciwko środowisku. W kolejnym przepisie ustawodawca stanowi, że zamawiający jest zobowiązany wykluczyć z postępowania nie tylko wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje nie tylko mające wpływ na wynik postępowania, ale nawet mogące mieć taki wpływ. Taki zapis prawny jest o wiele bardziej restrykcyjny, niż dotychczasowy. Należy tu podkreślić, że zamawiający powinien wyraźnie odróżnić nieprawdziwe informacje, jakie wykonawca składa w celu uzyskania zamówienia od informacji, które nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W ustawie utrzymano zapis mówiący o obowiązku wykluczenia wykonawcy w sytuacji, kiedy nie wykaże iż spełniania warunków udziału w postępowaniu. Warto przypomnieć, że zamawiający w sytuacji, kiedy otrzyma dokumenty, z których wynika, że wykonawca nie spełnia określonego warunku postawionego w SIWZ nie może automatycznie wykluczyć wykonawcy z postępowania. Najpierw jest zobowiązany wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust.3. Dopiero kiedy ten na wezwanie w wyznaczonym terminie nie uzupełni wymaganych dokumentów, wówczas podlega wykluczeniu.