Krótsze procedury udzielania zamówień publicznych

Marek Okniński
07.09.2009 12:38
A A A
Skierowany do Sejmu projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje między innymi likwidację prawa do wnoszenia protestów. Wykonawcy kwestionujący decyzje zamawiającego będą mogli wnosić odwołanie kierowane od razu do Krajowej Izby Odwoławczej.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Odwołanie od razu do KIO

Zaproponowane przez Urząd Zamówień Publicznych zniesienie prawa do wnoszenia protestów wynika z dokonanej oceny tego środka ochrony prawnej jako mało efektywnego a przedłużającego procedury udzielenia zamówienia publicznego. W ocenie UZP niska efektywność protestu wynika przede wszystkim z faktu, że zamawiający samodzielnie dokonują jego rozpatrzenia, w większości przypadków poprzez jego oddalenie lub odrzucenie. Dzięki zniesieniu protestów procedura udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej tzw. progów unijnych ulegnie wyraźnemu skróceniu gdyż czas na wniesienie protestu wynosi obecnie dziesięć dni a zamawiający ma również dziesięć dni na jego rozstrzygniecie. Zatem skrócenie procedury wyniesie aż dwadzieścia dni, co zwłaszcza w przypadku zamówień wszczynanych w drugiej połowie roku ma istotne znaczenie.

Nowelizacja zakłada, że odwołanie nie zawsze zakończy się rozprawą. Zamawiający uzyska bowiem uprawnienia do uwzględnienia zarzutów przedstawionych w treści odwołania jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jeżeli tak się stanie do rozpoczęcia rozprawy nie dojdzie a koszty zostaną umorzone. W przypadku rozpoznania odwołania koszty w zasądzonej wysokości tak jak dotychczas poniesienie strona przegrywająca.

Informacja o uchybieniach zastąpi prawo do wniesienia protestu

Zmiany przewidziane w skierowanym do Sejmu projekcie nowelizacji ustawy PZP dotyczą również postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości niższej niż progi unijne. W obecnym stanie prawnym odwołanie może zostać wniesione tylko w zakresie:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

- opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- odrzucenia oferty.

Nowelizacja zakłada utrzymanie wskazanego katalogu okoliczności umożliwiających wniesienie odwołania. Po usunięciu prawa do wnoszenia protestów wykonawcy będą od razu wnosić odwołania w zakresie wyżej wskazanych okoliczności. W pozostałym zakresie wykonawcy będą mogli jedynie przesyłać zamawiającemu informację o stwierdzonych w ich ocenie uchybieniach w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający będzie mógł otrzymaną informację pozostawić bez odpowiedzi o ile nie uwzględni wskazanych przez wykonawcę uchybień.

Czy zaproponowane rozwiązanie nie utrudni możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom, zwłaszcza z sektora małej i średniej przedsiębiorczości, okaże się w praktyce po wejściu w życie proponowanej zmiany przepisów.

Zobacz także