Oferty częściowe w trybie zapytania o cenę - czy na każdą część muszą wpłynąć co najmniej 2 oferty?

Małgorzata Niezgoda-Kamińska *
02.08.2011 , aktualizacja: 02.08.2011 09:07
A A A
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.
Pytanie

Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert częściowych muszą na każdą z części wpłynąć co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, aby postępowanie lub jego dana część zostały rozstrzygnięte?

Odpowiedź

Czynności związane z unieważnieniem postępowania i wyborem najkorzystniejszej oferty dokonuje się oddzielnie dla każdej części postępowania. Dlatego dla każdej części powinny zostać złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. Jeżeli zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, to wówczas każdą część należy potraktować osobno. Ogłoszenie o zamówieniu jest wówczas jedno, jedna specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeden protokół. Jednak wszelkich czynności związanych z badaniem i oceną ofert dokonuje się oddzielnie dla każdej części postępowania. Wykluczanie wykonawców z udziału w postępowaniu dokonuje się dla każdej części osobno, gdyż np. warunki udziału mogą być określone odmiennie dla każdej z części. Podobnie przy wyborze oferty najkorzystniejszej, pod uwagę bierze się wykonawców, którzy złożyli oferty na daną część postępowania, punktację przyznaje się również w ramach części.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl

Zobacz także