Jak wyznaczyć termin składania ofert?

Renata Dzikowska
01.10.2013 , aktualizacja: 30.09.2013 12:23
A A A
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty.
Pytanie

Czy dzień, na który przypada składanie ofert wlicza się do terminu wyznaczonego? Jeśli termin na złożenie oferty wynosi 7 dni, przetarg zostanie ogłoszony 1 września, a termin składania ofert będzie do 8 września, to jest prawidłowe rozwiązanie?

Odpowiedź

Rozumiem, że chodzi o termin składania ofert, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Jednocześnie, termin ten w przypadku dostaw oraz usług nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych.

Terminy na złożenie oferty

Wprawdzie ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera regulacji odnoszących się do kwestii obliczania terminów wskazanych w jej przepisach, lecz w myśl art. 14 ustawy Pzp, w zakresie nieuregulowanym ustawą do czynności zamawiającego oraz wykonawców podejmowanych w ramach postępowania zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Stąd też, zamawiający zobowiązany jest ustalić termin składania ofert w oparciu o dyspozycję przepisów art. 110 - 116 kc. Zgodnie z treścią art. 111 § 1 i §2 kc, który przy obliczaniu przedmiotowego terminu ma kluczowe znaczenie, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Uwaga!

Dzień rozumiany jest jako doba. Liczy się go od północy do północy i obejmuje on 24 godziny.

Z uwagi na treść art. 111 kc, zamawiający przy obliczaniu terminu określonego w dniach nie uwzględnia dnia, w którym zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w BZP, a termin składania ofert zaczyna bieg w dniu następnym, co oznacza, iż wygasa o północy ostatniego, siódmego dnia.

Przykład

Tym samym, w przypadku 7-dniowego terminu składania ofert, jeżeli zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w 1 września np. o godzinie 14:00 minimalny termin składania ofert powinien upływać 8 września o godzinie 24:00. Ze względów technicznych (godziny pracy zamawiającego) powinien być wyznaczany na dzień następny, tj. 9 września.

Podstawa prawna: art. 14 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907); art. 110 - 116 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).

www.portalzp.pl

Zobacz także