Tryb zapytania o cenę w zamówieniach poniżej progów unijnych?

Marta Mikulska-Nawacka
11.03.2014 , aktualizacja: 11.03.2014 09:54
A A A
Tryb zapytania o cenę nie jest trybem w pełni konkurencyjnym, dlatego więc nie należy go stosować w przypadku wykorzystywania środków UE.
Pytanie

Czy dla postępowania na zakup tonerów do sprzętu drukującego można zastosować tryb zapytania o cenę? Wartość tego zamówienia nie przekracza progów unijnych.

Odpowiedź

Tak, na zakup tonerów można przeprowadzić postępowanie w trybie zapytania o cenę jeżeli jego wartość nie przekracza progów unijnych.

Przesłanki stosowania trybu zapytania o cenę

Materiały eksploatacyjne do drukarek są towarem ogólnodostępnym, wystandaryzowanym pod każdym względem, gdyż muszą pasować do sprzętu, który jest oferowany na rynku. Spełnione są więc w tej sytuacji przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę, określone w art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stanowisko UZP

Urząd Zamówień Publicznych wydał opinie prawne dotyczące zastosowania trybu zapytania o cenę pt.: "Nabywanie usług w trybie zapytania o cenę" oraz "Niedopuszczalność nabywania oprogramowania w trybie zapytania o cenę", które definiują pojęcie zakupów ogólnodostępnych o określonych standardach - cyt: "Ustawa Pzp nie określa, co należy rozumieć przez dostawy lub usługi "powszechnie dostępne", więc kierując się wykładnią językową pod pojęciem tym należałoby rozumieć "dostępność dla wszystkich zainteresowanych", przy czym chodzi tu o dostępność dla wszystkich zainteresowanych takiego samego lub podobnego świadczenia, a zatem brak indywidualizowania przedmiotu świadczenia na potrzeby poszczególnych zamawiających.

Pod pojęciem "ustalone standardy jakościowe" należy rozumieć: typy lub gatunki (dostaw/usług) znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, oferowanym w powszechnej ofercie standardom, nie zaś specyficznym wymaganiom zamawiającego, na skutek dostosowania standardu dostawy czy usługi do jego indywidualnych potrzeb, a zatem o jakości niewymagającej indywidualnego ustalenia. Pojęciu temu będą zatem odpowiadać dostawy towarów objętych produkcją masową, seryjną, a także dostawy lub usługi popularne na rynku, dostępne w stałej ofercie podmiotów zajmujących się tego typu świadczeniami, w określonym w tej ofercie, ustalonym standardzie.

Przez powszechną dostępność dostaw lub usług należy rozumieć zatem oferowanie ich przez liczne podmioty na rynku, co umożliwia łatwy dostęp do tych dóbr praktycznie nieograniczonej grupie konsumentów, co z kolei łączy się wprost z powszechną konsumpcją takich dóbr czy usług."


Uwaga!

Na liście wskazanej w powyższych opiniach, nie znajdują się tonery do sprzętu drukującego, ale charakter tych dostaw odpowiada definicji określonej przez UZP, przytoczonej powyżej. Tak więc zamawiający może dokonać zakupu tonerów po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania o cenę.

Omawianego trybu nie należy stosować w przypadku wykorzystywania środków UE, gdyż kontrole projektów, jak również większość wytycznych dotyczących realizacji projektów kładą duży nacisk na pełną konkurencyjność przy udzielaniu zamówień ze środków UE, a tryb zapytania o cenę nie jest trybem w pełni konkurencyjnym.

Podstawa prawna: art. 70 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

www.portalzp.pl

Zobacz także