W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

Dominika Perkowska
01.07.2014 , aktualizacja: 30.06.2014 13:49
A A A
Wskazana powyżej możliwość ma na celu rozszerzenie grona potencjalnie zainteresowanych złożeniem oferty wykonawców, a jej zastosowanie zależy od woli zamawiającego.
Pytanie

Czy prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro w trybie przewidzianym w wewnętrznym regulaminie udzielania zamówień (bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) można umieścić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Odpowiedź

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznym ogłoszenia o zamówieniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych polskich.

Zamieszczanie ogłoszeń w BZP

Zamawiający zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych polskich. Dotyczy to również przepisów o zamieszczaniu ogłoszeń o zamówieniu w odpowiednich publikatorach. Jeżeli jednak zamawiający uzna, że sposób rozpowszechnia informacji o zamiarze udzielenia zamówienia o podprogowej wartości określony w jego wewnętrznym regulaminie nie jest wystarczający np. ze względu na specjalistyczny przedmiot zamówienia, może również, zamieścić ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Taką podstawę prawną daje mu art. 11 ust. 5 Pzp., zgodnie z którym zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, którego zamieszczenie w Biuletynie ze względu na wartość zamówienia nie jest obowiązkowe.

Uwaga!

Wskazana powyżej możliwość ma na celu rozszerzenie grona potencjalnie zainteresowanych złożeniem oferty wykonawców, a jej zastosowanie zależy od woli zamawiającego.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne