Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

Andrzela Gawrońska-Baran
03.09.2014 , aktualizacja: 03.09.2014 09:25
A A A
Prace polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych stanowią roboty budowlane

Prace polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych stanowią roboty budowlane (Fot. Shutterstock)

Zaistniała sytuacja zawsze wymaga analizy, czy istnieją podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pytanie

Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku w zakresie doświadczenia. Został wezwany do uzupełnienia. Wskazał roboty zapożyczone od podmiotu trzeciego będącego jednocześnie podwykonawcą. Pierwotnie w złożonej ofercie nie wykazał podwykonawcy. Czy uzupełniając ofertę, tym samym wprowadzając do oferty podwykonawcę wcześniej nie wskazanego, wykonawca zmienia treść złożonej oferty?

Odpowiedź

Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie wpisał, że nie będzie korzystał z podwykonawców, to wskazanie na zamiar korzystania z takiej możliwości dopiero na etapie uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu uznać należy za niedopuszczalną zmianę oferty. Jednoznaczne stanowisko wymaga jednak zawsze analizy oferty w zestawieniu z dokumentami.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej

Niezależnie od powyższego warto zwrócić uwagę na wyroki KIO zapadłe w zbliżonych stanach faktycznych.

Czytaj: Zagraniczne firmy coraz częściej wygrywają przetargi w Polsce >>W wyroku z 6 lutego 2014 r. (sygn. akt KIO 96/14) KIO uznała, że nieuprawnione było - w świetle art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokonywanie zmiany w zakresie podwykonawstwa po złożeniu oferty, gdy poprzez złożone wyjaśnienia wykonawca - wbrew temu co twierdził w ofercie (tj. że nie zamierza powierzyć do podwykonania żadnej części zamówienia) - wskazał, że zamierza wykorzystać potencjał podmiotów trzecich, poprzez ich udział w realizacji części zamówienia, jako podwykonawców. W konsekwencji istniały podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 36b, art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

www.portalzp.pl

Zobacz także