Tryb zapytania o cenę

Marek Okniński
21.05.2015 , aktualizacja: 29.05.2015 13:54
A A A
Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym tryb zapytania o cenę może być stosowany, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwot określonych dla tzw. progów unijnych.
Wysokość tzw. progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Często spotykanym błędem jest zastosowanie trybu zapytania o cenę dla udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane. Tymczasem zawarta w art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych definicja dotycząca okoliczności pozwalających na zastosowanie trybu zapytania o cenę specyfikuje jedynie dostawy oraz usługi nie wymieniając robót budowlanych.

W związku z powyższym trybu zapytania o cenę nie można stosować do udzielania zamówień publicznych, gdy przedmiotem zamówienia są nawet typowe i bardzo proste roboty budowlane, (co należy rozumieć pod pojęciem robót budowlanych określa Ustawa Prawo Budowlane)

Powszechna dostępność i ustalone standardy jakościowe

Warunkiem koniecznym dla zastosowania trybu zapytania o cenę jest, aby przedmiotem zamówienia były dostawy bądź usługi powszechnie dostępne, o ustalonych standardach jakościowych. Istotnym jest, aby powszechna dostępność oraz ustalone standardy jakościowe występowały łącznie. W przypadku, gdy jeden z powyższych elementów nie jest spełniony, przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę nie są wypełnione i nie należy udzielać zamówienia publicznego w tym trybie.

Pod pojęciem "powszechnie dostępne" należy rozumieć produkty bądź usługi o charakterze masowym, bardzo popularnym, seryjnym, powtarzalnym, pospolitym, łatwo dostępnym zarówno na rynku lokalnym jak i ogólnopolskim. Natomiast jako ustalone standardy jakościowe należy rozumieć rzeczy bądź usługi znormalizowane, spełniające przeciętne wymagania stawiane dla danego asortymentu (grupy towarowej).

Ustawa Pzp: Tekst ujednolicony Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Warunek powszechnej dostępności i ustalonych standardów jakościowych wyklucza możliwość zastosowania trybu zapytania o cenę przy zamawianiu dostaw bądź usług nietypowych, realizowanych przez niewielką liczbę podmiotów, nieznormalizowanych, trudno porównywalnych z uwagi na posiadane różnorodne cechy jakościowe.

Kiedy tryb zapytania o cenę?

Biorąc powyższe pod uwagę, tryb zapytania o cenę może być stosowany dla udzielania zamówień dotyczących np.:

- dostawy artykułów spożywczych,

- dostawy papieru biurowego oraz materiałów biurowych,

- dostawy akcesoriów komputerowych takich jak: dyskietki, płyty CD-R, tusze, tonery, klawiatury, itp.,

- dostawy oleju opałowego, miału węglowego, paliw napędowych,

- usług z zakresu sprzątania pomieszczeń,

- usług żywienia,

- usług poligraficznych np. druku wizytówek, papierów firmowych,

- usług pralniczych.

Wystarczą dwie oferty

Zaletą stosowania trybu zapytania o cenę niewątpliwie jest jego prostota przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności wśród podmiotów ubiegających się o uzyskanie danego zamówienia publicznego. Zgodnie z intencją ustawodawcy jest to tryb pozwalający na szybkie i sprawne przeprowadzenie postępowania.

Zamawiający prowadząc postępowanie w trybie zapytania o cenę zobligowany jest zwrócić się z pytaniem o cenę zamawianych rzeczy lub usług do takiej liczby wykonawców, która zapewni wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencyjność i sprawny przebieg postępowania.

Zobacz także
Ogłoszenia różne