Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

Marek Okniński
17.11.2014 , aktualizacja: 21.11.2014 16:32
A A A
Oświadczenie o wyłączeniu z postępowania może być złożone po zidentyfikowaniu wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczenie o wyłączeniu z postępowania może być złożone po zidentyfikowaniu wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. (Fot.shutterstock)

Obowiązek złożenia oświadczenia w zakresie określonym przez art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy czynności wykonanych od momentu wszczęcia (ogłoszenia) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nie ma zatem zastosowania do czynności wykonanych na etapie przygotowania postępowania. Kiedy składać oświadczenie?
Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 17 ust. 2 ustanawiając obowiązek złożenia przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania, nie określa wprost terminu, w którym oświadczenie to powinno być złożone.

Analiza przesłanek wyłączenia z postępowania określonych w art. 17 ust. 1 PZP prowadzi do wniosku, iż ustalenie istnienia, bądź nie istnienia tych przesłanek, możliwe jest co do zasady dopiero w momencie, gdy ujawnione zostaną wszystkie podmioty biorące udział w postępowaniu (wykonawcy).

Przemawia za tym fakt, iż przesłanki te odnoszą się do istnienia określonych relacji (rodzinnych, prawnych, faktycznych) pomiędzy osobą dokonującą czynności w postępowaniu po stronie zamawiającego a wykonawcą. Wyjątek stanowi jedynie przesłanka określona w art. 17 ust. 1 pkt 5 PZP, której istnienie może być ustalone już w momencie wszczęcia postępowania (karalność za przestępstwa wskazane w tym przepisie).

Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ]Podsumowanie

Zatem, z samej istoty przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 PZP wnika, iż oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania może być złożone dopiero po zidentyfikowaniu wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Z reguły następować to będzie z chwilą otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przy czym, brak jest przesłanek - tak prawnych, jak i faktycznych - które wskazywałyby, iż oświadczenie w zakresie podstawy wyłączenia określonej w art. 17 ust. 1 pkt 5 PZP, musi być składane wcześniej, przed oświadczeniem w zakresie przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 1 - 4 PZP.

W konsekwencji zasadne jest przyjęcie stanowiska, że złożenie oświadczenia co do każdej z przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp może nastąpić jednocześnie (1). Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu osoby występującej po stronie zamawiającego powinno być złożone niezwłocznie po otwarciu ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a przed dokonaniem dalszych czynności w postępowaniu.

Na uwagę zasługuje jednocześnie stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z którym w świetle obowiązujących przepisów możliwe jest złożenie oświadczenia o istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania w terminie wcześniejszym, tj. przed otwarciem ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminie późniejszym, przed zawarciem umowy.

Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia brak stanowczego określenia w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 tej ustawy oraz wykładnia przepisu art. 17 ust. 3. Przepis art. 17 ust. 3 ustawy PZP wiąże bowiem skutek prawny w postaci obowiązku powtórzenia czynności postępowania nie z faktem niezłożenia oświadczenia o istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania, lecz z faktem, iż czynności te zostały dokonane przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o istnieniu podstaw wyłączenia.

Oznacza to, że uprzednie złożenie oświadczenia o braku okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania nie uprawnia do wykonywania czynności w postępowaniu, jeżeli w stosunku do osoby wykonującej te czynności w trakcie ich wykonywania ujawniły się okoliczności z art. 17 ust. 1 ustawy Pzp. Kolejne oświadczenie, tym razem o istnieniu takich okoliczności powinno być złożone niezwłocznie i poprzedzać wyłączenie się tej osoby z udziału w postępowaniu w dowolnym jego momencie. Zatem, oświadczenie takie będzie składane następczo, po ujawnieniu okoliczności z art. 17 ust. 1 PZP bez względu na etap na jakim znajduje się procedura.

W konsekwencji osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinny pamiętać o ciążącym na nich ograniczeniach wynikających z art. 17 ust. 1 i niezwłocznie podejmować działania zmierzające do zmiany złożonego uprzednio oświadczenia.
(1) źródło: opinia Urzędu Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl

Zobacz także