Błędy w zapytaniu o cenę

Marcin Melon
18.06.2009 , aktualizacja: 10.12.2010 14:45
A A A
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Pojęcie "ustalone standardy jakościowe" oznacza takie dostawy lub usługi, które są w pełni porównywalne a jedynym kryterium, które je odróżnia to cena.
Powszechność dostępu i ustalone standardy musza występować łącznie

Ważne jest, aby obie te cechy tj. powszechność dostępu i ustalone standardy występowały łącznie w danym zamówieniu. Takim rodzajem dostaw spełniającym oba te warunki są np. paliwo do samochodu, komputery, meble. Najczęstszy błąd zamawiającego w zakresie stosowania tego trybu to zakup dostaw a lub usług, które nie spełniają dwóch wskazanych powyżej warunków. Zdarzają się także sytuacje, w których zamawiający sięgają po ten tryb, przy zamówieniach, których przedmiotem są roboty budowlane. Jest to działanie niezgodne z prawem.

Zapytanie o cenę bez wadium

Inny błąd dotyczy żądania przez zamawiających wadium. Przepis art. 71 ust.2 stanowi, że w tym trybie zamawiający nie może wymagać od wykonawców wniesienia wadium. Zamawiający mylą czasem ów tryb, z zamówieniem z wolnej ręki, gdzie strony negocjują cenę za przedmiot zamówienia. Należy pamiętać, że w trybie zapytania o cenę niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczącej złożonej oferty, oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści, szczególnie jeśli na ich podstawie miałoby nastąpić zawarcie umowy na inny przedmiot zamówienia niż określony w SIWZ. (sygn. UZP/ZO/0-110/07).

Kryterium jest tylko cena

Jak stanowi nazwa tego trybu jest to zapytanie o cenę, a więc zastosowanie w postępowaniu innego kryterium niż 100% ceny spowoduje, że postępowanie będzie obarczone wada i należy je unieważnić. To co odróżnia ten tryb od przetargu nieograniczonego, to minimalna liczba ważnych złożonych ofert. W pewnym postępowaniu w trybie zapytania o cenę złożono dwie oferty z jednakową ceną. Na prośbę o złożenie ofert dodatkowych jedna z firm złożyła 2 oferty dodatkowe z różną ceną. Druga firma złożyła prawidłowo jedną ofertę dodatkową. W opisanej sytuacji ofertę firmy, która złożyła dwie oferty dodatkowe należy odrzucić. A ponieważ w tej sytuacji pozostanie tylko jedna ważna oferta należy unieważnić postępowanie. W trybie zapytania o cenę musza być złożone co najmniej dwie ważne oferty.

Zobacz także