Czy wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów zawsze jest obowiązkiem zamawiającego?

Andrzej Łukaszewicz
21.02.2012 09:59
A A A
Prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa w jakich sytuacjach zamawiający zobowiązany jest wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów.

Pytanie

Nasza jednostka ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawę substancji chemicznych (wymienionych konkretnie z nazwy). Złożone zostały dwie oferty przetargowe. Jedna z nich w wykazie dostaw i usług zgodnie z zapisami siwz wykazała dostawy trzech opisanych substancji. W drugiej natomiast wypisane zostały tylko dwie substancje z trzech wskazanych potwierdzone referencjami. Czy należy wykonawcę nr 2, wezwać do uzupełnienia dokumentów ponieważ brakuje jednego produktu i dokumentów potwierdzających wykonanie takich dostaw?

Odpowiedź

Zobowiązany jesteś wezwać wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do uzupełnienia błędnie złożonego wykazu wykonanych dostaw (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).

Wyjaśnienie

Jako zamawiający dokonujesz oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zobowiązany jesteś zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwać wykonawców, którzy:

- w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Ciebie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub

- nie złożyli pełnomocnictw, albo

- złożyli wymagane przez Ciebie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub

- złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,

chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na Twoje wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Ciebie, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Uważaj na błędy w ofercie!

Należy także rozróżnić okoliczność, gdy złożone w ofercie dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu od tych, które posiadają błędy lub które nie zostały złożone a podlegają obowiązkowi uzupełnienia.

Twoim wymaganiem było wskazanie trzech dostaw substancji chemicznych potwierdzonych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, wykazem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie tych dostaw w sposób należyty. A zatem obowiązkiem wykonawców jest sporządzenie wykazu zawierającego wskazany warunek (trzy substancje chemiczne) wraz z dokumentami potwierdzającymi, tj. np. referencjami.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).

* Autor jest konsultantem Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne