Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

Andrzela Gawrońska-Baran
03.09.2014 07:00
A A A
Roboty budowlane

Roboty budowlane (Fot. Shutterstock)

Zaistniała sytuacja zawsze wymaga analizy, czy istnieją podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie

Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku w zakresie doświadczenia. Został wezwany do uzupełnienia. Wskazał roboty zapożyczone od podmiotu trzeciego będącego jednocześnie podwykonawcą. Pierwotnie w złożonej ofercie nie wykazał podwykonawcy. Czy uzupełniając ofertę, tym samym wprowadzając do oferty podwykonawcę wcześniej nie wskazanego, wykonawca zmienia treść złożonej oferty?

Odpowiedź

Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie wpisał, że nie będzie korzystał z podwykonawców, to wskazanie na zamiar korzystania z takiej możliwości dopiero na etapie uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu uznać należy za niedopuszczalną zmianę oferty. Jednoznaczne stanowisko wymaga jednak zawsze analizy oferty w zestawieniu z dokumentami.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej

Niezależnie od powyższego warto zwrócić uwagę na wyroki KIO zapadłe w zbliżonych stanach faktycznych. Czytaj: Zagraniczne firmy coraz częściej wygrywają przetargi w Polsce >>

W wyroku z 6 lutego 2014 r. (sygn. akt KIO 96/14) KIO uznała, że nieuprawnione było - w świetle art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokonywanie zmiany w zakresie podwykonawstwa po złożeniu oferty, gdy poprzez złożone wyjaśnienia wykonawca - wbrew temu co twierdził w ofercie (tj. że nie zamierza powierzyć do podwykonania żadnej części zamówienia) - wskazał, że zamierza wykorzystać potencjał podmiotów trzecich, poprzez ich udział w realizacji części zamówienia, jako podwykonawców. W konsekwencji istniały podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 36b, art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne