W zamówieniach na dostawę artykułów spożywczych można zastosować tylko kryterium ceny

Dominika Perkowska
13.11.2014 14:05
A A A
Kryterium ceny będzie mogło być zastosowane jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy.

Kryterium ceny będzie mogło być zastosowane jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy. (Fot.shutterstock)

Zgodnie z najnowszą nowelizacją przepisów, zamawiający będzie mógł zastosować jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy cenę realizacji zamówienia.

Pytanie:

Przygotowuję przetargi na dostawę produktów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz na dostawę paliwa do pojazdów będących w posiadaniu gminy. Umowa będzie obowiązywać jeden rok budżetowy. Czy w związku z nowelizacją, do tych dwóch zamówień mogę zastosować tylko kryterium cenowe? Ponadto, jak należy opisać je w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, zarówno w przypadku udzielenia zamówienia na zakup artykułów spożywczych, jak i na dostawę paliwa możliwe jest zastosowanie wyłącznie kryterium ceny. Jeżeli zamawiający jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zobowiązany będzie w takim przypadku do wykazania w załączniku do protokołu sposobu, w jaki w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnione zostały koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.

Przeczytaj więcej na ten temat: Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium ceny może zostać zastosowane jako jedyne i wyłączne kryterium oceny ofert jedynie w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz posiada ustalone standardy jakościowe. Mimo, iż ustawodawca nie podaje ustawowej definicji zamówień powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych, można w tym przypadku posłużyć się utrwaloną wykładnią doktryny i dotychczasowym orzecznictwem, dotyczącym interpretacji przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę (art. 70 ustawy Pzp). Wskazany artykuł pozwala bowiem na zastosowane powyższego trybu do dostaw i usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych.

Podstawa prawna: art. 91 ust. 2a, art. 70 ustawy z 29 stycznie 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907).

Zobacz także
Ogłoszenia różne