W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

Justyna Andała-Sępkowska
23.12.2014 12:17
A A A
Umowa konsorcjum nie może wyłączyć obowiązku ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia publicznego.

Umowa konsorcjum nie może wyłączyć obowiązku ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia publicznego. (Fot. Shutterstock)

Za przekroczenie terminu realizacji umowy zamawiający może żądać od wykonawcy zadośćuczynienia.

Pytanie:

Wykonawca zrealizował zamówienie z trzymiesięcznym opóźnieniem. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało złożone w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Gwarancja zabezpieczająca z tytułu rękojmi za wady w związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu umownego nie zabezpiecza całego okresu rękojmi. Co w takiej sytuacji może zrobić zamawiający? Czy powinien wezwać wykonawcę do przedłużenia okresu gwarancji na cały okres rękojmi? A jeśli wykonawca nie przedłuży gwarancji, czy zamawiający ma prawo potrącić kwotę zabezpieczenia z ostatniej faktury?

Odpowiedź:

W przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy (bez zgody stron na jej wydłużenie) mamy do czynienia z nienależytym wykonaniem umowy, wówczas zamawiający ma roszczenie względem wykonawcy, którego spełnienia może dochodzić od gwaranta wystawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Natomiast potrącenie należności z faktury wystawionej przez wykonawcę nie jest dochodzeniem należności od gwaranta. Takie potrącenie może nastąpić, jednak nie jako związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, tylko jako potrącenie wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Zobacz: Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający ma prawo żądania od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jego wysokość ma mieścić się w przedziale od 2% do 10% ceny ofertowej lub maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania (wtedy, gdy rozliczenie zamówienia opiera się o ceny jednostkowe). Wynika to z art. 147 ust. 1 ustawy Pzp. Formy zabezpieczenia, z których korzystać mogą wykonawcy są wymienione w art. 148 ustawy Pzp. Zwrot zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni od dnia uznania zamówienia za należycie wykonane, a w przypadku zatrzymania części na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (maksymalnie 30% kwoty zabezpieczenia) - 15 dni od dnia zakończenia okresu rękojmi za wady.

Zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy Pzp zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. A zatem jego celem jest udostępnienie zamawiającemu środków pozwalających na bezproblemowe dochodzenie swoich roszczeń od wykonawcy.

Podstawa prawna

- art. 147-151 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm).

Zobacz także
Ogłoszenia różne