Partnerzy serwisu:
Zgodnie z Prawem zamówień publicznych wybór formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy leży w gestii wykonawcy, a zamawiający nie ma wpływu na jego dokonanie.

Pytanie

Czy zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z pieniężnej, wymienionej w umowie, na gwarancję ubezpieczeniową wymaga aneksowania umowy?

Odpowiedź

W sytuacji, gdy wykonawca skorzysta ze swojego ustawowego prawa do zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy aneks do tej umowy nie zawsze będzie konieczny.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Możliwość zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest uprawnieniem wykonawcy wynikającym bezpośrednio z regulacji art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to uprawnienie, które nie może być zmienione ani zmodyfikowane przez zamawiającego, nie zależy również od zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ani od regulacji umowy wiążącej wykonawcę z zamawiającym.

Konieczność zmiany umowy w przypadku zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zależała od tego jak skonstruowano jej zapisy. W sytuacji, gdy zawarta umowa wprost określa formę, w jakiej zostało wniesione zabezpieczenie, wtedy należałoby ją zmienić, a zmianę wprowadzić w formie aneksu. Natomiast, jeśli dana umowa zawiera jedynie ogólne uregulowania w kwestii zabezpieczenia należytego jej wykonania, nie precyzując formy, wówczas jej aneksowanie nie będzie konieczne.

Jednocześnie działając z ostrożności i w celu zabezpieczenia dowodowego w odniesieniu do prawidłowej realizacji umowy warto, działając po stronie zamawiającego, sporządzić odpowiednie pisemne notatki dotyczące zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, choćby po to, by móc udowodnić zachowanie ciągłości zabezpieczania umowy i stałości jego wartości.

Uwaga!

Zgodnie z regulacją art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybór formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy leży w gestii wykonawcy, a zamawiający nie ma wpływu na jego dokonanie.

Forma zabezpieczenia

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być zgodnie z wyborem wykonawcy wniesione w formie:

- pieniądza;

- poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancji bankowych;

- gwarancji ubezpieczeniowych;

- poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak wygrać przetarg? Poradnik przedsiębiorcy już w wersji minibook!

Zgoda zamawiającego

Jedynie w odniesieniu do pewnych form zabezpieczenia ustawodawca obwarował możliwość jego wniesienia od zgody zamawiającego. Również zamiana formy zabezpieczenia na którąś z niżej wskazanych form będzie wymagała zgody zamawiającego. Są to, zgodnie z regulacją art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, następujące formy:

- zabezpieczenie wniesione w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

- zabezpieczenie wniesione przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- zabezpieczenie wniesione przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Podstawa prawna: art. 148 ust. 1 i 2 art. 149 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl