Partnerzy serwisu:
Według ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający jest zobowiązany do poprawienia w ofercie omyłek dotyczących niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, pod warunkiem, że nie spowoduje to istotnych zmian w treści oferty.

Pytanie:

Nasza jednostka prowadzi postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym. Dotyczy ono zamówienia na karty sportowo-rekreacyjne dające dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zamawiający żądał, aby wykonawca podał listę obiektów na terenie pewnego miasta. W siwz zastrzeżono, że podane obiekty mają być do dyspozycji użytkowników kart (pracowników zamawiającego) przez cały okres współpracy od dnia podpisania umowy. Pewien wykonawca podał w ofercie obiekt, który nie istnieje (tj. zakończył swoją działalność ponad rok temu). Czy w tej sytuacji zamawiający nie powinien odrzucić jego oferty tegoż wykonawcy? Dany wykonawcy nie dopełni bowiem swojego zobowiązania (nie da dostępu do obiektu, który nie istnieje).

Odpowiedź:

W tej sytuacji najlepiej wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

Podejmując rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie zamawiający powinien na wstępie odpowiedzieć na pytanie, czy uchybienie wykonawcy polegające na wskazaniu nie istniejącego obiektu może zostać uznane za omyłkę określoną w art. art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Przepis ten obliguje bowiem zamawiającego do poprawienia w ofercie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, pod warunkiem, że nie spowoduje to istotnych zmian w treści oferty.

Dla zastosowania powyższego uregulowania konieczne jest zatem uznanie, że określone działanie wykonawcy nosi znamiona omyłki, a więc jego niezamierzonego działania. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej wynika ponadto, że przepis niniejszy znajdzie zastosowanie jedynie wówczas, gdy omyłka ma taki charakter, że jej poprawienia może dokonać zamawiający samodzielnie, tj. bez udziału wykonawcy. Zobacz: Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych

W mojej opinii w przedmiotowej sprawie okoliczność, że zamawiający nie może samodzielnie zakwalifikować przedmiotowej nieprawidłowości jako omyłki wykonawcy , przesądza o niedopuszczalności jej poprawienia w powyżej wskazanym trybie.

Proponuję jednak, aby przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty złożonej przez tego wykonawcę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wezwać go do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

Podstawa prawna:

- art. 87 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).